Начало --» Полезна информация--» Критерии на Съвета за международни осиновявания /СМО/ при определяне на подходящи осиновяващи за всяко вписано в регистъра дете - 2009 г.

Критерии на Съвета за международни осиновявания /СМО/ при определяне на подходящи осиновяващи за всяко вписано в регистъра дете - 2009 г.

НАРЕДБА
№13/30.09.2009 г.
за определяне на условията и реда за даване на съгласие за международно осиновяване и за воденето на регистрите на международните осиновявания.

……………………………………
……………………………………

Раздел ІІ
Определяне на подходящ осиновяващ

Чл. 9. Дирекция "Международна правна закрила на детето и международни осиновявания" проучва децата и осиновяващите за възможността за осъществяване на осиновяване, изготвя доклади и ги представя на Съвета по международни осиновявания за обсъждане и приемане на решения.

Чл. 10. (1) В срок от 60 дни от вписването на децата в регистъра по чл. 113, ал. 1, т.1 от СК Съветът по международно осиновяване разглежда кандидатурите за определяне на подходящ осиновяващ съобразно поредността на вписване на осиновяващите в регистъра, изразените от тях предпочитания, както и обстоятелствата от значение за интереса на детето.
   (2) Досиетата на децата се разглеждат от съвета по реда на вписването им и се съпоставят с данните на осиновяващите и условията, съдържащи се в разрешенията по чл. 5, ал.2.
   (3) За определяне на осиновяващ съветът обсъжда всички подходящи кандидатури.
   (4) При вземане на решение за определяне на подходящ осиновяващ съветът се ръководи, освен от критериите по ал.1, така и от възможностите на осиновяващите да му осигурят физическо, психическо и социално благополучие, както и от информацията за личността на осиновяващия и другите обстоятелства от значение за осиновяването. Преценката се извършва предимно въз основа на докладите за осиновяващите, изготвени от съответните компетентни органи.
   (5) Решението съдържа данни за детето и за осиновяващите и кратки мотиви за направения избор.