Εκκίνηση --» Διαδικασια--» Στάδια διαδικασίας

Στάδια διαδικασίας

1. Εγγραφή του υιοθετούντα στο αντίστοιχο Μητρώο

Ο υποψήφιος υιοθετών έπεται να εξασφαλίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην απαιτούμενη από το νόμο μορφή και περιεχόμενο.
Το Ίδρυμα εξασφαλίζει μεσολάβηση κατά την εγγραφή στο Μητρώο του αλλοδαπού που επιθυμεί να υιοθετήσει παιδί Βουλγαρικής ιθαγένειας σύμφωνα με τους όρους της πλήρους υιοθεσίας.
Το Ίδρυμα εξασφαλίζει επικοινωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον υποψήφιο υιοθετούντα, τόσο σε σχέση με τη διαδικασία της εγγραφής στο Μητρώο, όσο και μέχρι τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο – ορισμό του υποψηφίου ως κατάλληλου υιοθετούντα του συγκεκριμένου παιδιού.

2. Καθορισμός κατάλληλου αλλοδαπού υιοθετούντα για το συγκεκριμένο παιδί

Το Ίδρυμα επιδίδει στον υιοθετούντα την Γνωστοποίηση για την έγκριση της υιοθεσίας συγκεκριμένου παιδιού από τον Υπουργό Δικαιοσύνης σε σχέση με την πρόταση του Συμβουλίου διεθνών υιοθεσιών.
Το Ίδρυμα επιδίδει στον υιοθετούντα την έκθεση για το συγκεκριμένο παιδί, καταρτισμένη από τη Διεύθυνση «Διεθνούς νομικής προστασίας του παιδιού και Διεθνών υιοθεσιών» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συνοδευόμενη από φωτογραφία του παιδιού,
Το Ίδρυμα μεσολαβεί κατά την:
• οργάνωση και πραγματοποίηση επαφής μεταξύ του υιοθετούντα και του παιδιού τουλάχιστον για περίοδο πέντε ημερών. Πραγματοποιεί αυτήν την υποχρεωτική επαφή σε περίπτωση που ο υιοθετών αδυνατεί λόγω ασθένειας, οικονομικών δυσχερειών, επειγόντων υπηρεσιακών υποχρεώσεων ή δυσκολιών κατά την οργάνωση του ταξιδιού. Τα αντίστοιχα έξοδα γι αυτήν την δραστηριότητα επιβαρύνουν τον υιοθετούντα.
• κατάρτιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
• υποβολή των δικαιολογητικών και της υπογεγραμμένης από τον υιοθετούντα έγγραφης αίτησης προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης όπου αναφέρεται και το μελλοντικό όνομα του παιδιού.
Εντός δύο μηνών από την παραλαβή της έκθεσης για το παιδί το Ίδρυμα αποστέλλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης γνωστοποίηση για συγκατάθεση ή μη σχετικά με τη συνέχιση της διαδικασίας της υιοθεσίας του συγκεκριμένου παιδιού.

3. Έγγραφη συγκατάθεση για την υιοθεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Το Σθμβούλιο Διεθνών υιοθεσιών καταρτίζει πρόταση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης για παροχή ρητής έγγραφης συγκατάθεσης για την υιοθεσία.
Εντός τριών ημερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης της έγγραφης στγκατάθεσης του Υπουργού υποβάλλοντα τα δικαστικά τέλη και η αίτηση υιοθεσίας.
Εντός επτά ημερών από την προσκόμιση των δικαστικών τελών και της αίτησης στο Υπουργείο το Υπουργείο ΔΙκαιοσύνης αποστέλλει το φάκελλο στο Δικαστήριο.
Το Ίδρυμα λαμβάνει εξ ονόματος του υιοθετούντα την έγγραφη συγκατάθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την υιοθεσία του παιδιού, όπως και τη γνωστοποίηση ότι ο φάκελλος έχει σταλλεί στο Δικαστήριο.

4. Δικαστική διαδικασία

Εντός 14 ημερών από την υποβολή του φακέλλου στο Δικαστήριο ορίζεται συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών. Το Δικαστήριο αποφαίνεται με απόφαση την οποία δημοσιοποιεί στη δικαστική συνεδρίαση. Το Ίδρυμα οργανώνει την διαδικαστική εκπροσώπηση του υιοθετούντα ενώπιον του Δικαστηρίου. Από την ανακοίνωση της απόφασης αρχίζει η 14-ήμερη προθεσμία, ύστερα από την οποία η απόφαση είναι τελεσίδικη.

5. Επακόλουθες ενέργειες

Το Ίδρυμα καταρτίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πραγματοποιεί όλες τις ενέργειες σχετικές με την:

• επίδοση της δικαστικής απόφασης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
• λήψη πιστοποιητικού αντιστοιχίας σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. Της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και συνεργασία στο χώρο της διεθνούς υιοθεσίας
• έκδοση νέας Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως
• παραλαβή Διαβατηρίου του παιδιού
• παραλαβή βίζας του παιδιού

6. Παραλαβή του παιδιού

Ο υιοθετών έρχεται στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Παίρνει το παιδί από τον αντίστιχο θεσμό όπου έχει εγκατασταθεί. Αυτές οι ενέργειες οργανώνονται και συντονίζονται με τη μεσολάβηση του Ιδρύματος.
/ Το Ίδρυμα οργανώνει συνάντηση στην αντίστοιχη Προξενική υπηρεσία κι έπειτα το παιδί κι οι υιοθετούντες μπορούν να εγκαταλείψουν τη χώρα./

Ταξίδια των υιοθετούντων στη Βουλγαρία, συνοδεία του παιδιού.
Πρέπει να προβλεφθούν δύο επισκέψεις στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας:
- ελάχιστη αρχική επαφή με το παιδίο – 5 ημέρεε
- παραλαβή του παιδιού – μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες

Δεν είναι απαραίτητο ο υιοθετών να κατέχει βίζα για αυτές τις επισκέψεις (Το Διαβατήριο είναι υποχρεωτικό). Ο υιοθετών δεν χρειάζεται να εμβολιασθεί.

- Ο ίδιος ο υιοθετών συνοδεύει το παιδί εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Το Ίδρυμα μπορεί να εξασφαλίσει τη συνοδεία του παιδιού τηρώντας τους Γενικούς Κανόνες του Συμβολαίου.