ФОНДАЦИЯ ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ - Етапи на процедурата

Начало --» Процедура --» Етапи на процедурата

Етапи на процедурата

1. Вписването на осиновяващия в съответния регистър

Кандидатът-осиновяващ трябва да осигури необходимите документи в изискуемата законова форма и съдържание.
Фондацията осигурява посредничество при вписване в регистъра на чужденеца, който желае да осинови дете, български гражданин, при условията на пълно осиновяване.
Фондацията осигурява връзка между Министерство на правосъдието и кандидатът-осиновяващ, както по повод процедурата по вписване в регистъра, така и до преминаването в последващия етап – определянето на кандидата като подходящ осиновител на конкретното дете.

2. Определяне на подходящ осиновяващ-чужденец за осиновяване на конкретно дете.

Фондацията предава на осиновяващия, полученото от Министъра на правосъдието уведомление за одобрение за осиновяване на конкретно дете, във връзка с направеното предложение от Съвета по международни осиновявания.
Фондацията предава на осиновяващия доклада за конкретното дете, придружен от фото снимка на детето, изготвен от Дирекция “Международно правна закрила на детето и международни осиновявания” към Министерство на правосъдието.

Фондацията посредничи при:
• организирането и осъществяването на контакт между осиновителя и детето за минимум от 5 дни. Извършва вместо осиновяващия задължителния контакт с детето, когато той не може да го осъществи поради заболяване, финансови затруднения, неотложни служебни ангажименти или затруднения в уреждането на пътуването. Разходите по извършването на тази дейност са за сметка на осиновяващия.
• подготвяне на изискуемите документи
• подаване на документите с подписана от осиновяващия писмена молба в Министерство на правосъдието, в която се посочва и бъдещото име на детето.

В двумесечен срок от получаване на доклада за детето Фондацията изпраща в Министерство на правосъдието уведомление за съгласие или несъгласие за продължаване на процедурата по осиновяване на конкретното дете

3.Писмено съгласие на Министерство на правосъдието за осиновяването.

Съветът по международни осиновявания прави предложение до Министъра на правосъдието за даване на изрично писмено съгласие за осиновяването.
В 3-дневен срок от получаване на уведомлението за писменото съгласие на Министъра се внася съдебната такса и молбата за осиновяване.
В 7-дневен срок от представяне на съдебната такса и молбата в Министерството, Министерство на правосъдието изпраща досието в Съда.
Фондацията получава от името на осиновяващия полученото от Министъра на правосъдието писмено съгласие за осиновяване на детето и уведомлението, че досието е изпратено в съда.

4. Съдебна процедура.

В 14 дневен срок от постъпване на досието в съда се насрочва съдебно заседание при закрити врати. Съдът се произнася с решение, което обявява в съдебното заседание.
Фондацията организира процесуалното представителство на осиновяващия пред съда. От обявяването на решението тече 14-дневен срок, с оглед влизането му в сила.

5. Последващи действия.

Фондацията подготвя необходимите документи и извършва всички действия свързани с:

• предаване на съдебното решение в Министерство на правосъдието;
• получаване на удостоверение за съответствие по чл. 23, ал. 1 от Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване;
• издаване на нов акт за раждане на детето;
• получаване на задграничен паспорт на детето;
• получаване виза на детето , при необхдимост.

6. Вземане на детето.

Осиновителят идва в Р. България. Той взима детето от съответната институция, в която то е настанено. Тези действия се организират и координират с посредничеството на Фондацията.
Провежда се среща, организирана от Фондацията, в съответната консулска служба, след което детето и осиновителите могат да напуснат страната.

Пътуванията на осиновителите до България, съпровождания на детето – според предвиденото в Общите правила.
Трябва да се предвидят два престоя в Република България:
- минимален първоначален контакт с детето - 5 дни
- вземане на детето – до 5 работни дни

Осиновителят не е необходимо да има виза за тези престои (Паспортът е задължителен).
Осиновителят няма нужда от ваксини.

- Самият осиновител придружава детето извън територия на Република България. Фондацията може да осигури придружаване на детето при спазване Общите правила на договора.