ФОНДАЦИЯ ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ - Основни принципи

Начало --» Ръководни принципи

Етични принципи и правила на поведение на служителите и специалистите на Фондация „Шанс за всяко дете” “SHANS ZA VSIAKO DETE“, /CHANCE FOR EVERY CHILD/, при осъществяване на посредничество при международно осиновяване

ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения

Обхват на правилата
Чл. 1. (1) Етичните норми определят етичните стандарти на професионално поведение при осъществяване на посредничество при международно осиновяване и са задължителни за членовете на управителния орган, всички служители и специалисти на Фондация „Шанс за всяко дете”.
(2) Всеки служител и/ или специалист на Фондация „Шанс за всяко дете” се запознава с този етичен кодекс и подписва декларация за спазването му.

Принципи
Чл. 2. (1) При осъществяването на дейността по посредничество служителите и специалистите на Фондация „Шанс за всяко дете” се ръководят от най-добрия интерес на детето, както и от принципите на хуманност, безпристрастност, законност, демократичност, етническа, расова, полова и религиозна толерантност, зачитане правата и свободите на децата и особената им закрила, защита на личните данни и конфиденциалност.
(2) Служителите и специалистите на Фондация „Шанс за всяко дете” не допускат дискриминация, основана на пол, раса, език, религия, образование и убеждения, политическа принадлежност, мнение, национален или социален произход, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст, сексуална ориентация, лично и обществено положение, имуществено състояние или на всякакви други принципи, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Върховенство на закона
Чл. 3. Служителите и специалистите на Фондация „Шанс за всяко дете” изпълняват задълженията си при спазване на Конституцията, ратифицираните от Република България международни актове, както и българските закони и подзаконови нормативни актове и чуждестранни такива, които уреждат материята по закрила на децата и посредничество при международни осиновявания.

ГЛАВА ВТОРА

Раздел I
Общи правила за етично поведение на служителите и специалистите на Фондация „Шанс за всяко дете”

Чл. 4. При осъществяване на посредничество при международно осиновяване служителите и специалистите на Фондация „Шанс за всяко дете” изпълняват своите задължения добросъвестно, почтено и с лоялност към клиентите й.

Чл. 5. Служителите и специалистите на Фондация „Шанс за всяко дете” са длъжни да пазят доброто име на Фондацията, като се ръководят в своите действия от действащото законодателство и установените добри практики при осъществяване на посредничеството.

Чл. 6. Служителите и специалистите на Фондация „Шанс за всяко дете” се отнасят с уважение към клиентите на фондацията, органите на изпълнителната и съдебната власт, местното самоуправление и местната администрация, неправителствените организации, като при изпълнение на своите задължения съдействат за установяването на добри отношения с тях.

Чл. 7. Служителите и специалистите на Фондация „Шанс за всяко дете” изпълняват стриктно и безпристрастно своите задължения и възложени задачи, като носят отговорност за своите действия или бездействия.

Чл. 8. Служителите и специалистите на Фондация „Шанс за всяко дете” изпълняват своите задължения във външен вид, който не уронва престижа на фондацията.

Раздел II
Отношение към клиентите и партньорите на Фондация „Шанс за всяко дете”

Чл. 9. (1) Служителите и специалистите на Фондация „Шанс за всяко дете” зачитат правата и свободите на клиентите си, в това число и правото на личен и семеен живот. (2) Служителите и специалистите на Фондация „Шанс за всяко дете” са длъжни да опазват в тайна и да не разгласяват на трети лица факти и информация за клиентите на фондацията, станали им известни при осъществяване на дейността по посредничество. (3) Служителите и специалистите на Фондация „Шанс за всяко дете” са длъжни да използват всякаква предоставена информация за клиентите на фондацията само и единствено за целта, за която им е предоставена и само в необходимия обем с оглед осъществяваното на посредничество при международно осиновяване.

Чл. 10. Служителите и специалистите на Фондация „Шанс за всяко дете” са длъжни да информират клиентите и партньорите на Фондацията добросъвестно и своевременно, както и да ги консултират ясно, точно и безпристрастно по всеки въпрос, свързан с международното осиновяване.

Раздел III
Отношения с органите на съдебната власт и други държавни органи и организации

Чл. 11. Служителите и специалистите на Фондация „Шанс за всяко дете” съдействат за установяването, поддържането и развитието на ефективно сътрудничество с органите на съдебната власт и други държавни органи и организации.

Чл. 12. Служителите и специалистите на Фондация „Шанс за всяко дете” изпълняват точно и стриктно процедурите, предвидени от закона, за осъществяване на посредничество при международно осиновяване.

Чл. 13. Служителите и специалистите на Фондация „Шанс за всяко дете” осъществяват взаимодействие с други неправителствени организации, акредитирани да извършват дейност по посредничество при международно осиновяване на основата на равнопоставеност и взаимно зачитане на професионалната етика.

Раздел IV
Защита на информацията и личните данни

Чл. 14. Обработването на лични данни от служителите и специалистите на Фондация „Шанс за всяко дете” се осъществява съобразно международните принципи за защита на данните и вътрешното законодателство, и трябва да бъде ограничено до степен, необходима за изпълнението на целта по посредничество при международно осиновяване.

Чл. 15. Информацията, с която разполагат служителите и специалистите на Фондация „Шанс за всяко дете” не може да бъде използвана с користна цел, нито да бъде разгласявана пред други лица, освен по предвидения от закона ред.

Чл. 16. Събирането на информация от страна на служителите и специалистите на Фондация „Шанс за всяко дете” се подчинява на основните принципи, посочени в чл. 2, спазване на закона и етичните правила.

Чл. 17. Служителите и специалистите на Фондация „Шанс за всяко дете” не разгласяват устна или писмена информация извън установения от закона ред, както и не вписват неверни данни в документи, издавани, съхранявани или изисквани за нуждите на посредничеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. Настоящите етични принципи и правила на поведение са отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване.

Чл. 19. Етичните принципи и правила на поведение са утвърдени от управителя на Фондация „Шанс за всяко дете” със Заповед № 1/ 1.12.2014 година.

Нашите ръководни принципи са :

image

1. Стриктно спазване на законите и международните актове в областта на международното осиновяване и закрилата на децата, правилниците и инструкциите на Фондацията;

2. Екипност и ясно разделение на функциите, правата и отговорностите на членовете и специалистите на Фондацията;

3. Професионализъм, компетентност, добросъвестност

4. Лоялност и уважение към ОСИНОВЯВАЩИТЕ, децата, българските и чуждестранните органи и институции.

5. Конфиденциалност

6. Пълна информираност на клиентите, прозрачност, точност, яснота в отношенията с клиентите, и принципът " на разположение на клиента".

7. Отстояване на интересите на децата;

8. Подпомагане на институции, където са настанени деца лишени от родителски грижи;

9. Повишаване професионалния капацитет и опит на членове от екипа на Фондацията.

10. Тясно сътрудничество и взаимодействие с всички органи, институции и организации на територията на Р България и в чужбина, ангажирани в областта на международните осиновявания;