ФОНДАЦИЯ ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ - Следосиновителен период

Начало --» Процедура --» Следосиновителен период

Следосиновителен период

На всеки 6 месеца до 3 години след осиновяването, осиновителят се задължава и гарантира да изпраща на Фондацията 6 броя доклади, както и снимки и други писмени материали и доклади за приспособяването на детето, относно условията на живот, напредъка, нивото на физическо, умствено и емоционално развитие на детето, привързаността му към осиновителите, родителските грижи и умения, мерките за насърчаване на културната идентичност на детето и други, изготвени от съответния орган по местоживеенето на осиновяващия или от съответната чуждестранната организация.

Осиновителят се задължава да изпраща на Фондацията, до 3 години след осиновяването, писмени материали, снимки и видеоматериали за детето.

Фондацията предприема всички необходими действия по предаването на докладите, писмените материали, снимки в Министерство на правосъдието.