Εκκίνηση --» Διαδικασια--» Κοινωνικές δραστηριότητες

Βασικές αρχές της διεθνείςιοθεσίες έγκριση

image

Υιοθετών

Πρόσωπο, το οποίο διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό, δικαιούται να υιοθετησεί παιδί, το οποίο διαμένει μόνιμα στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, αφού τα στοιχεία του είναι καταχωρημένα στον κατάλογο με τα στοιχεία των υιοθετούντων, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό καί επυθημούν να υιοθετείσουν παιδί με πλήρη υιοθεσία, το οποίο διαμένει μόνιμα στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας στο Υπουργείο δικαιοσύνης.

Υιοθετείς

Παιδί, το οποίο διαμένει μόνιμα στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, μπορεί να υιοθετηθεί από πρόσωπο, το οποίο διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό, αφού πρώτα εξαντληθούν όλες οι πιθανότητες για την υιοθεσία του εντός της χώρας καί αφού τα στοιχεία του είναι καταχωρημένα στον κατάλογο με τα στοιχεία των παιδιών, τα οποία μπορούν να υιοθετειθούν με πλήρη υιοθεσία από πρόσωπα, τα οποία διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό στο Υπουργείο δικαιοσύνης.

Αρμοδιότητα του Συμβουλίου διεθνών υιοθεσιών για τον καθορισμό κατάλληλου υιοθετούντα

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκροτήθηκε Συμβούλιο Διακρατικών Υιοθεσιών το οποίο έχει βασικές συμβουλευτικές αρμοδιότητες σχετικά με τις διακρατικές υιοθεσίες. Το όργανο αυτό είναι διυπηρεσιακό και συνίσταται από Πρόεδρο – Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης και μέλη – από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Νεολαίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κρατικού Πρακτορείου Προστασίας του Παιδιού. Ο Πρόεδρος και κάθε μέλος έχουν από έναν αναπληρωτή. Η συμμετοχή εκπροσώπων διαφόρων υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διακρατικών Υιοθεσιών εξασφαλίζει μια πολυμερή αρμοδιότητα εμπειρογνωμόνων η οποία αναμφίβολα αποτελεί προϋπόθεση μιας αποτελεσματικότερης προστασίας των συμφερόντων του παιδιού. Το Συμβούλιο Διακρατικών Υιοθεσιών είναι όργανο το οποίο λειτουργεί μονίμως και συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση.

Το Συμβούλιο διεθνών υιοθεσιών προτείνει στον υπουργό δικαιοσύνης για τον καθορισμό κατάλληλου υιοθετούντα. Ο Υπουργός δικαιοσύνης δίνει τη συγκατάθεσή του για την υιοθεσία παιδιού, το οποίο διαμένει μόνιμα στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, από υιοθετούντα, προτεινόμενο από το Συμβούλιο διεθνών υιοθεσιών.

Κριτήρια του Συμβουλίου διεθνών υιοθεσιών για τον καθορισμό κατάλληλου υιοθετούντα

Μέσα σε 60 μέρες από την καταχώρηση των παιδιών στο μητρώο με βάση /στον κατάλογο/ με τα στοιχεία των παιδιών, τα οποία μπορούν να υιοθετειθούν με πλήρη υιοθεσία από πρόσωπα, τα οποία διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, το Συμβούλιο Διακρατικών Υιοθεσιών εξετάζει τις υποψηφιότητες περί προσδιορισμού κατάλληλου υιοθετούντος ανάλογα με τη σειρά καταχώρησης των υιοθετούντων στο μητρώο, τις δηλωμένες απ΄ αυτούς προτιμήσεις, καθώς και τις περιστάσεις που έχουν σημασία για το συμφέρον του παιδιού. Οι φάκελοι των παιδιών εξετάζονται από το Συμβούλιο ανάλογα με τη σειρά της καταχώρησής τους και συγκρίνονται με τα στοιχεία των υιοθετούντων και τους όρους που εμπεριέχουν οι άδειες υιοθεσίας παιδιού. Προκειμένου να προσδιορίσει υιοθετούντα το Συμβούλιο μελετάει όλες τις κατάλληλες υποψηφιότητες και κατά την λήψη απόφασης περί προσδιορισμού κατάλληλου υιοθετούντος το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη και τις δυνατότητες των υιοθετούντων να εξασφαλίσουν στο παιδί φυσική, ψυχική και κοινωνική ευημερία, καθώς και τα στοιχεία για την προσωπικότητα του υιοθετούντος και τις λοιπές περιστάσεις που έχουν σημασία για την υιοθεσία. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται κυρίως με βάση τις εκθέσεις για τους υιοθετούντες που καταρτίζουν οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές.