ФОНДАЦИЯ ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ - Основни принципи

Начало --» Процедура --» Основни принципи

Основни принципи

image

Осиновяващ

Лице с обичайно местопребиваване в чужбина може да осинови дете с обичайно местопребиваване в Република България, ако е вписан в регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване към Министерството на правосъдието.

Осиновяван

Дете с обичайно местопребиваване в Република България може да бъде осиновено от лице с обичайно местопребиваване в чужбина, когато са изчерпани възможностите за осиновяването му в страната и то е вписано в регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени от лица с обичайно местопребиваване в чужбина при условията на пълно осиновяване към Министерството на правосъдието.

Компетентност на Съвета по международно осиновяване за определяне на подходящ осиновяващ

При Министерството на правосъдието се създава Съвет по международно осиновяване, който се състои от председател - заместник-министър на правосъдието, и членове - по един представител на Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на външните работи и на Държавната агенция за закрила на детето.

Съветът по международно осиновяване прави предложение до министъра на правосъдието за определяне на подходящ осиновяващ.
Министърът на правосъдието дава съгласие за осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България от осиновяващия, предложен от Съвета по международно осиновяване.

Критерии на Съвет по международно осиновяване за определяне на подходящ осиновяващ

Дирекция "Международна правна закрила на детето и международни осиновявания" проучва децата и осиновяващите за възможността за осъществяване на осиновяване, изготвя доклади и ги представя на Съвета по международни осиновявания за обсъждане и приемане на решения.

В срок от 60 дни от вписването на децата в регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени от лица с обичайно местопребиваване в чужбина при условията на пълно осиновяване, Съветът по международно осиновяване разглежда кандидатурите за определяне на подходящ осиновяващ съобразно поредността на вписване на осиновяващите в регистъра, изразените от тях предпочитания, както и обстоятелствата от значение за интереса на детето.

Досиетата на децата се разглеждат от съвета по реда на вписването им и се съпоставят с данните на осиновяващите и условията, съдържащи се в разрешенията им.

За определяне на осиновяващ съветът обсъжда всички подходящи кандидатури.

При вземане на решение за определяне на подходящ осиновяващ съветът се ръководи, освен от критериите по ал.1, така и от възможностите на осиновяващите да му осигурят физическо, психическо и социално благополучие, както и от информацията за личността на осиновяващия и другите обстоятелства от значение за осиновяването. Преценката се извършва предимно въз основа на докладите за осиновяващите, изготвени от съответните компетентни органи.

Решението съдържа данни за детето и за осиновяващите и кратки мотиви за направения избор.