Εκκίνηση --» Διαδικασια--» θετοί γονείς

θετοί γονείς

Προδιαγραφές του νόμου για τον υιοθετούντα με συνήθη τόπο διαμονής σε αλλοδαπή ο οποίος επιθυμεί να υιοθετήσει παιδί με συνήθη τόπο διαμονής στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας υπό τους όρους της πλήρους υιοθεσίας:

Άτομο με συνήθη τόπο διαμονής σε αλλοδαπή το οποίο επιθυμεί να υιοθετήσει παιδί με συνήθη τόπο διαμονής στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας υπό τους όρους της πλήρους υιοθεσίας έπεται:

1. Να κατέχει Άδεια υιοθεσίας παιδιού με βάση το δίκαιο του κράτους του συνήθους τόπου διαμονής του. Η Άδεια υιοθεσίας παιδιού εκδεδομένη από αρμόδια αρχή του αντίστοιχου κράτους πιστοποιεί για την καταλληλότητα του υποψήφιου θετού γονέα.

2. Να καταχωρηθεί στον μητρώο των υιοθετούντων με συνήθη τόπο διαμονής σε αλλοδαπή που επιθυμούν να υιοθετήσουν παιδί υπό τους όρους της πλήρους υιοθεσίας.

3. Υιοθετών ενδέχεται να είναι μόνο ικανό προς εργασία άτομο του οποίου δεν έχουν στερηθεί τα γονικά δικαιώματα.

4. Μεταξύ υιοθετούντος και υιοθετούμενου να υφίσταται τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια διαφορά ηλικίας.

5. Ενδέχεται να υιοθετήσει ένα άτομο αν είναι άγαμος ή δύο άτομα αν είναι νόμιμοι σύζυγοι.

6. Υιοθετών ενδέχεται να είναι μόνο ικανό προς εργασία άτομο το οποίο συμπλήρωσε 18 έτη.

7. Δεν έχει καταδικαστεί.

8. Να είναι σωματικά και ψυχικά υγιής, να μην πάσχει από βαριές χρόνιες νόσους, μεταδοτικές αφροδίσιες νόσους, AIDS, φυματίωση και λοιπές ασθένειες που εγκυμονούν κίνδυνο για την ζωή του.

9. Να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτεί η βουλγαρική νομοθεσία.

10. Άτομο με συνήθη τόπο διαμονής σε αλλοδαπή ενδέχεται να υιοθετήσει παιδί με συνήθη τόπο διαμονής στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας ΜΟΝΟ σε περίπτωση που είναι καταχωρημένο στο μητρώο παιδιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

ΜΗΤΡΩΑ:

Ως κεντρικό όργανο διακρατικών υιοθεσιών το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρεί τα εξής μητρώα:

1. ΜΗΤΡΩΟ των παιδιών που ενδέχεται να υιοθετηθούν από άτομα με συνήθη τόπο διαμονής σε αλλοδαπή υπό τους όρους της πλήρους υιοθεσίας;

2. μητρώο υιοθετούντων με συνήθη τόπο διαμονής σε αλλοδαπή που επιθυμούν να υιοθετήσουν παιδί με συνήθη τόπο διαμονής στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας υπό τους όρους της πλήρους υιοθεσίας;

3. μητρώο υιοθετούντων με συνήθη τόπο διαμονής στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας που επιθυμούν να υιοθετήσουν παιδί με συνήθη τόπο διαμονής σε αλλοδαπή;

4. Δημόσιο μητρώο των διαπιστευμένων οργανισμών μεσολάβησης σε διακρατικές υιοθεσίες. Μητρώα: