ФОНДАЦИЯ ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ - Осиновители

Начало --» Процедура --» Осиновители

Осиновители

Законови изисквания към осиновяващия с обичайно местопребиваване в чужбина, който желае да осинови дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване:

Лице с обичайно местопребиваване в чужбина, който желае да осинови дете, с обичайно местопребиваване в Република България, при условията на пълно осиновяване трябва:

1. Да притежава разрешение за осиновяване на дете, съгласно правото на държавата по обичайно си местопребиваване; Разрешението за осиновяване на дете, издадено от компетентния орган на съответната държава удостоверява годност за кандидатстване за осиновяване.

2.Да бъде вписано в регистъра на осиновяващи-с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете при условията на пълно осиновяване.

 

3. Може да бъде осиновител само дееспособно лице, което не е лишено от родителски права;

4. Между осиновяващия и осиновения да има най-малко 15 години възрастова разлика. Между осиновяващия, съответно по-младия от осиновяващите, ако са семейство, и осиновения, съответно по-малкия или най-малкия, ако са повече от едно деца, да има най-много 50 години възрастова разлика.

5.Може да осиновява едно лице без брак или две лица – само ако са законни съпрузи;

6. Може да бъде осиновител само дееспособно лице, навършило 18 години;

7. Да не e осъждано;

8. Да не страда от тежки хронически и заразни болести,застрашаващи живота им;

9. Да представи всички необходими документи, изискващи се съгласно българското законодателство;

10. лице с обичайно местопребиваване в чужбина може да осинови дете с обичайно местопребиваване в Република България, САМО ако то е вписано в Регистъра за деца, към Министерство на Правосъдието на Република България.

РЕГИСТРИ:

В качеството си на Централен орган по международни осиновявания Министерство на правосъдието на Република България води следните регистри:

1. РЕГИСТЪР на децата, които могат да бъдат осиновявани от лица с обичайно местопребиваване в чужбина при условията на пълно осиновяване;

2. регистъра на осиновяващи - с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване;

3. регистъра на осиновяващи- с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина;

4. Публичен регистър на акредитираните организации за посредничество при международни осиновявания.