Εκκίνηση --» Ποιοι ειμαστε--» Οργάνωση της εργασίας

Οργάνωση της εργασίας

1. Κατά την πραγματοποίηση της δραστηριότητας της μεσολάβησης σε διεθνείς υιοθεσίας η ΟΡΓΑΝΩΣΗ κι οι εργαζόμενοι σ’ αυτήν υποχρεούνται να ασκούν ευσυνείδητα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και με τη συμπεριφορά τους να είναι άξιοι εμπιστοσύνης και σεβασμού στην κοινωνία. Κατοχυρώνει δε την τήρηση της υποχρέωσης νομιμοφροσύνης και σεβασμού των εργαζομένων στην Οργάνωση προς τους ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΕΣ. Κατά την επιλογή των εργαζομένων το ΙΔΡΥΜΑ παρακολουθεί για την ύπαρξη ηθικών προσόντων, επαγγελματικής αρμοδιότητας, εμπειρίας κι ευθύνης, όπως και να μην δημοσιοποιούν πληροφορίες για τους υιοθετούμενους για τις οποίες έλαβαν γνώση κατά ή με αφορμή την δραστηριότητα της Οργάνωσης.

2. Το ΙΔΡΥΜΑ τηρεί τον νόμο και τις διεθνείς πράξεις, σέβεται τα Βουλγαρικά και τα ξένα όργανα και θεσμούς, διατηρεί επαφές με άλλες πιστοποιημένες οργανώσεις μέσα σε πνεύμα σεβασμού.

3. Δεν μεταβιβάζει και δεν εκχωρεί τη χρήση της άδειας μεσολάβησης.

4. Αναφέρει τιον αριθμό της άδειάς του στην αλληλογραφία με τους υιοθετούντες, με τα όργανα, τους θεσμούς, τις οργανώσεις και τρίτους.

5. Κατά την υλοποίηση της δραστηριότητάς του το Ίδρυμα μεριμνεί για τις απαιτούμενες προθεσμίες και τα στάδια της διαδικασίας της υιοθεσίας και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες με την οφειλούμενη φροντίδα.

6. Για την πραγματοποίηση της δραστηριότητάς του το Ίδρυμα εξασφαλιζει ειδικούς (νομικούς, ιατρούς, ψυχολόγους, παιδαγωγούς) με την αντίστοιχη ειδικότητα και γνώσεις στο χώρο της διεθνούς υιοθεσίας.

7. Η Οργάνωση τοποθετεί σε εμφανές σημείο σε όλους τους χώρους στους οποίους οι υιοθετούντες έχουν πρόσβαση, την άδεια μεσολάβησης στον τομέα των διεθνών υιοθεσιών, κατάλογο των κρατών με τα οποία έχει δικαίωμα μεσολάβησης, κατάλογο των οφειλούμενων από τους πελάτες δημόσιων τελών για την υιοθεσία κατάλογο των αμοιβών της Οργάνωσης.

8. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ εξασφαλίζει προσιτούς κι άνετους για τους υιοθετούντες χώρους που σε μέγιστο βαθμό εξασφαλίζουν συνθήκες για τήρηση της εχεμύθειας της ταυτότητας του ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑ, των εγγράφων και των πληροφοριών.

9 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ συντάσσει φάκελλο του υιοθετούντα, ο οποίος εισάγεται σε ειδική καρτελλοθήκη που τηρείται από καθορισμένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο.

10. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οι εργαζόμενοι στην ΟΡΓΑΝΩΣΗ απαντούν στα ερωτήματα του ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑ αναφορικά με τη διεθνή υιοθεσία και τις σχέσεις μεταξύ τους.

11. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ενημερώνει λεπτομερώς τον ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑ σε σχέση με:
    11.1. Σχετικά με τους στόχους και τη βασική δραστηριότητα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ;
    11.2. Την Άδεια Μεσολάβησης, την προθεσμία του και τα παρεχόμενα στο ΙΔΡΥΜΑ δικαιώματα;
    11.3. Το ακριβές ύψος των νόμιμα καθορισμένων κρατικών τελών, καθώς και των απαραίτητων για την μεσολάβηση κονδυλίων,
    11.4. Την οργάνωση εργασιών;
    11.5. Τη διαδικασία υιοθεσίας με βάση το βουλγαρικό δίκαιο;
    11.6. Τις προδιαγραφές που έπεται να τηρούνται με βάση το δίκαιο του κράτους της συνηθούς διαμονής των ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΩΝ;
    11.7. Τα απαραίτητα έγγραφα υιοθεσίας;
    11.8. Τις συνέπειες υιοθεσίας ενόψη της νομοθεσίας του κράτους της συνηθούς διαμονής του παιδιού – της Βουλγαρίας και των υιοθετούντων;
    11.9. Τις λοιπές περιστάσεις βασικής σημασίας για τις σχέσεις μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και των ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΩΝ. ΟΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΕΣ επιβεβαιώνουν ότι είναι ενημερωμένοι για το δικαίωμά του να αντιδρούν κατά ενέργειας ή αδράνειας του Ιδρύματος, καθώς και να κάνουν προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση της δραστηριότητάς του;

12. Η Οργάνωση διεξάγει την όλη δραστηριότητα σχετική με τη μεσολάβηση σε διεθνείς υιοθεσίες από οι ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΕΣ τα στοιχεία των υιοθετούντωνр αλλοδαπό ο οποίος επιθυμεί να υιοθετήσει παιδί με πλήρη υιοθεσία, το οποίο διαμένει μόνιμα στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας ή από υιοθετούντα – με πλήρη υιοθεσία, το οποίο διαμένει μόνιμα στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας ο οποίος επιθυμεί να υιοθετήσει παιδί τα στοιχεία των υιοθετούντωνр. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που σχετίζονται με την εγγραφή των υιοθετούντων στα αντίστοιχα μητρώα του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας, παροχή συμβουλών, κατάρτιση και υποβολή μεταφρασμένων και θεωρημένων ως προς τη μορφή και το είδος τους των παραστατικών του υιοθετούντα, της αίτησης υιοθεσίας, όπως και παροχή οποιασδήποτε άλλης πληφορορίας που είναι απαραίτητη για την υπεράσπιση των συμφερόντων του παιδιού, παραλαβή και υποβολή έκθεσης σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία του υιοθετούμενου, την κατάσταση της υγείας του, το κοινωνικό του καθεστώς, φωτογραφία, εάν ανάγκη και βίντεο κι άλλων υλικών σε σχέση με το παιδί, εξασφάλιση στους πολίτες με πλήρη υιοθεσία, το οποίο διαμένει μόνιμα στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας που επιθυμούν να υιοθετήσουν παιδί ξένης ιθαγένειας, των παρεχόμενων από τον αντίστοιχο φορέα ή οργάνωση πληροφοριών για το συγκεκριμένο παιδί, μεσολάβηση κατά την αποκατάσταση επαφής μεταξύ του υιοθετούντα και του υιοθετούμενου, κατάρτιση και υποβολή της αίτησης υιοθεσίας μαζί με όλα τα παραστατικά, μεσολάβηση κατά την πραγματοποίηση και την εξασφάλιση της αντιπροσώπευσης του υιοθετούντα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Συμβούλιο Διεθνών Υιοθεσιών, στο αρμόδιο Βουλγαρικό Δικαστήριο, Δήμο, Αστυνομία, στην αντίστοιχη Πρεσβεία της φιλοξενούσας χώρας ή στο Κεντρικό όργανο και τα άλλα αρμόδια όργανα του κράτους καταγωγής του παιδιού-ξένης ιθαγένειας, όπως κι όλα τα άλλα Βουλγαρικά και ξένα όργανα και θεσμούς που σχετίζονται με όλα τα στάδια της διαδικασίας της διενέργειας της διεθνούς υιοθεσίας στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ή του αντίστοιχου κράτους καταγωγής του παιδιού, μεσολάβηση κατά την έκδοση άδειας εξόδου του παιδιού από τη χώρα καταγωγής και εισόδου στη φιλοξενούσα χώρα, όπως κι άδειας μόνιμης παραμονής του παιδιού στην φιλοξενούσα χώρα, κατοχύρωση της ασφάλειας κι εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για τη μεταφορά του παιδιού και σε περίπτωση απόφασης των υιοθετούντων – της μεταφοράς και της συνοδείας του παιδιού, συμβάλλει στην επιχείρηση ενεργειών σε ότι αφορά την εξασφάλιση της επιστροφής του παιδιού στη χώρα καταγωγής σε περίπτωση που η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της χώρας καταγωγής δεν αναγνωρισθεί στην φιλοξενούσα χώρα εντός ενός έτους από την έναρξη της ισχής της και παρακολούθηση της κατάστασης του παιδιού σ’ αυτό το διάστημα.

13. Ο υιοθετών πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις σύμφωνα με την Νομοθεσία του τόπου μόνιμης διαμονής του σε σχέση με την ύπαρξη άδειας για την υιοθεσία παιδιού, όπως και να ενημερώνει το Ίδρυμα σε περίπτωση αλλαγής των περιστάσεων σχετικών με την καταλληλότητα να είναι υιοθετών, εντός 30 ημερών από την εμφάνισή τους. Ο ΥΙΟΘΕΤΩΝ συνδράμει στην ΟΡΓΑΝΩΣΗ, σύμφωνα με τον Νόμο, στη δραστηριότητά της πριν, κατά και μετά την υιοθεσία ως μεσολαβητής σε διεθνείς υιοθεσίες. Οι υιοθετούντες έπεται να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην προθεσμία που ορίζει η Οργάνωση κι η οποία συμμορφώνεται με τις προθεσμίες που ορίζει η Βουλγαρική Νομοθεσία σε σχέση με την εν λόγω διαδικασία. Η Οργάνωση πρέπει να έχει στη διάθεσή της τα δικαιολογητικά έτσι ώστε να έχει αρκετό χρόνο για οργάνωση της μετάφρασης και της υποβολής τους στα αντίστοιχα όργανα, με γνώμονα την τήρηση των νόμιμων προθεσμιών της διαδικασίας. Ο υιοθετών αναφέρει τηλέφωνο (κατά προτίμηση κινητό), διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο τρόπο πραγματοποίησης μόνιμης επαφής με την ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί τις υποχρεώσεις της σχετικές με την πληροφόρηση για την πορεία της διαδικασίας, να απαιτεί δικαιολοηγητικά, να προβαίνει σε ενέργειες και μάλιστα τηρώντας τις προθεσμίες που ορίζονται στον κανονισμό των διεθνών υιοθεσιών.

14. ΟΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΕΣ υποχρεούνται να αποστέλλουν στην ΟΡΓΑΝΩΣΗ κάθε εξάμηνο εώς ότου συμπληρωθούν δύο χρόνια από την υιοθεσία προσκομίζει εκθέσεις για την προσαρμογή του παιδιού οι οποίες καταρτίζονται από την Κοινωνική Υπηρεσία στον τόπο διαμονής του υιοθετούντα ή από την ξένη μεσολαβήτρια οργάνωση βάσει. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ κάθε εξάμηνο εώς ότου συμπληρωθούν δύο χρόνια από την υιοθεσία προσκομίζει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας εκθέσεις για την προσαρμογή του παιδιού σχετικά με τις συνθήκες ζωής, την πρόοδο, το επίπεδο σωματικής, νοητικής και συναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού, την προσήλωση του στους υιοθετούντες, τις γονικές φροντίδες και ικανότητες, τα μέτρα ενθάρυνσης της πολιτιστικής ανάπτυξης του παιδιού.

Εδώ μπορείτε να βρείτε ένα τραπέζι για τα έξοδα και τέλη που σχετίζονται με την υιοθεσία σύμφωνα με το δείγμα από την Διάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο.