(((


ФОНДАЦИЯ ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ - Организация на работа

Начало --» За нас --» Организация на работа на Фондацията

Организация на работа на Фондацията

1. При осъществяване на дейността си за посредничество при международни осиновявания ФОНДАЦИЯТА и работещите в нея са длъжни да упражняват добросъвестно правата и задълженията си и чрез поведението си да бъдат достойни за доверие и уважение в обществото. Осигурява спазване задължението за лоялност и уважение на работещите в ФОНДАЦИЯТА към ОСИНОВЯВАЩИТЕ. При подбора на работещите ФОНДАЦИЯТА следи за наличието на морални качества, професионална компетентност, опит и отговорност, както и да не разгласяват информация за осиновяващите, станала им известна при или по повод осъществяване на дейност от ФОНДАЦИЯТА.

2. ФОНДАЦИЯТА спазва закона и международните актове, зачита българските и чуждестранни органи и институции, поддържа контакт с другите акредитирани организации в дух на уважение.

3. Не прехвърля или преотстъпва ползването на разрешението си за сътрудничество.

4. Посочва номера на разрешението си в своята кореспонденция с осиновяващите, органите, институциите, организациите и трети лица.

5. При осъществяване на дейността си Фондацията следи необходимите срокове и етапи на процеса по осиновяване и предприема необходимите действия с дължима грижа

6. За осъществяване на своята дейност фондацията осигурява специалисти /юристи, лекари, психолози, педагози/ с подходяща специалност и познания в областта на международното осиновяване.

7. ФОНДАЦИЯТА поставя на видно място във всички помещения до които осиновяващите имат достъп разрешението си за посредничество в областта на международните осиновявания, списък на държавите, с които има право да осъществява посредничество, списък на дължимите от клиентите държавни такси за осиновяване и списък на хонорарите на ФОНДАЦИЯТА.

8. ФОНДАЦИЯТА осигурява достъпни и удобни за осиновяващите помещения, които в най-голяма степен да осигурят условия за запазване на тайната на самоличността на ОСИНОВЯВАЩИЯ, на съхраняваната документация и постъпващата информация.

9. ФОНДАЦИЯТА съставя досие на осиновяващия, което се класира в специална картотека, поддържана от определено за това лице.

10. По време на процедурата работещите в ФОНДАЦИЯТА отговарят на въпросите на ОСИНОВЯВАЩИЯ, отнасящи се до международното осиновяване и до отношенията помежду им.

11. Преди сключването на конкретен Договор с ОСИНОВЯВАЩИЯ / ОСИНОВЯВАЩИТЕ ФОНДАЦИЯТА информира подробно ОСИНОВЯВАЩИЯ с информацията за Фондация “Шанс за всяко дете “ по чл. 18, ал. 2, т. 8 от Наредба № 12/ 30.09.2009 на МП, както следва:
    11.1.Относно целите и основната дейност на ФОНДАЦИЯТА;
    11.2. Разрешението за посредничество, неговият срок и предоставените права на ФОНДАЦИЯТА;
    11.3. точния размер на нормативно определените държавните такси, както и на необходимите средства за осъществяване на посредничеството,
    11.4. организация си работа;
    11.5. Реда за осиновяване съгласно българското право;
    11.6. Изискванията, които следва да се спазят съгласно правото на държавата по обичайното местопребиваване на ОСИНОВЯВАЩИТЕ;
    11.7. Необходимите документи за осиновяването;
    11.8. последиците от осиновяването съобразно законодателството по обичайното местопребиваване на детето – България и на осиновяващите ;
    11.9. Други обстоятелства от съществено значение за отношенията между ФОНДАЦИЯТА и ОСИНОВЯВАЩИТЕ. ОСИНОВЯВАЩИТЕ са информирани за правото си да подадат сигнал срещу действие или бездействие на Фондацията , както и да изразят предложение за подобряване на дейността й;

12. ФОНДАЦИЯТА извършва цялостната дейност по посредничество при международно осиновяване от лице с обичайно местопребиваване в чужбина, който желае да осинови дете с обичайно местопребиваване в Република България или ОСИНОВЯВАЩ – с обичайно местопребиваване в Република България, който желае да осинови дете с обичайно местопребиваване в чужбина, включваща:
» извършване на всички необходими действия свързани с включването на ОСИНОВЯВАЩИТЕ в съответните регистри към Министерство на правосъдието на Република България;
» консултира, изисква по форма и вид, подготвя в превод и легализация и предава документите за ОСИНОВЯВАЩИЯ, искането за осиновяване и всяка друга информация, необходима за защита на интересите на детето; получава, превежда и предава доклад относно личните данни на осиновявания, здравословното му състояние, социалния му статус, снимка, ако е необходимо-видеозапис и други материали относно детето;
» осигурява на лицата с обичайно местопребиваване в Република България, които искат да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина, предоставената от съответния орган или организация информация за конкретното дете; посредничи при установяването на контакта между определения ОСИНОВЯВАЩ и осиновяван; подготвя и представя молбата за осиновяване заедно с цялата преписка; посредничи при осъществяването и осигуряването на представителството на ОСИНОВЯВАЩИЯ пред Министерство на правосъдието, Съвета по международни осиновявания, компетентния български съд, община, полиция, съответното посолство на приемащата държава или с Централния орган и другите компетентни органи на държавата по произход на детето-чужд гражданин, както и всички други български и чуждестранни органи и институции, свързани с всички етапи на процедурата по извършване на международно осиновяване на територията на Р. България или съответната държава по произход на детето;
» посредничи при издаването на разрешение за напускане от детето на държавата по произход и за влизане в приемащата държава, както и на разрешение за постоянно пребиваване на детето в приемащата държава; осигурява безопасността и подходящите условия за транспортиране на детето, а при решение на осиновителите – осъществява транспортирането или осигурява придружаване на детето;
» съдейства при предприемане действия по осигуряване връщане на детето в държавата по произход, в случай че решението на компетентния орган на държавата по произход не бъде признато в приемащата държава до една година от влизането му в сила и следи за състоянието на детето през този период.

13.ОСИНОВЯВАЩИЯТ трябва да отговаря на изискванията съгласно правото на държавата по обичайното си местопребиваване във връзка с наличие на разрешение за осиновяване на дете, както и да уведомява ФОНДАЦИЯТА при промяна на обстоятелства, свързани с годността си да бъде осиновител в 7-дневен срок от възникването им. ОСИНОВЯВАЩИЯТ съдейства на ФОНДАЦИЯТА за осъществяване на предосиновителната, осиновителната и следосиновителната й дейност като посредник при международни осиновявания, изискуема от закона. ОСИНОВЯВАЩИТЕ трябва да си набавят необходимите документи в посочения от ФОНДАЦИЯТА срок, който е съобразен с посочените в българското законодателство срокове, във връзка с тази процедура. ФОНДАЦИЯТА трябва да получи документите така, че да има достатъчно време да организира превода и представянето им пред съответните органи, с оглед спазване законните срокове на процедурата. ОСИНОВЯВАЩИЯТ посочва телефон (по възможност мобилен), адрес, електронна поща или друг начин с цел осъществяване постоянна връзка с ОРГАНИЗАЦИЯТА и възможност на последната да изпълнява задълженията си по уведомяване за хода на процедурата, да изисква документи, да извършва действия и то при спазване на сроковете, определени в нормативната уредба по международни осиновявания.

14. ОСИНОВЯВАЩИТЕ са длъжни да изпращат на ФОНДАЦИЯТА на всеки шест месеца до две години след осиновяването доклади за приспособяването на детето, изготвени от социалната служба по местоживеенето на ОСИНОВЯВАЩИЯ или чуждестранната ФОНДАЦИЯ, послужила за посредник. ФОНДАЦИЯТА представя на всеки 6 месеца до две години след осиновяването в Министерство на правосъдието на Република България докладите относно условията на живот, напредъка, нивото на физическо, умствено и емоционално развитие на детето, привързаността му към осиновителите, родителските грижи и умения, мерките за насърчаване на културната идентичност на детето.

Политика за защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни Фондация „Шанс за всяко дете“ отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Фондация „Шанс за всяко дете“

ЕИК/БУЛСТАТ: 130944558

 1. Седалище:

гр. София, р-н „Средец“, кв. Център, ул. „Рачо Димчев“ № 1А

 1. Адрес на управление:

гр. София, р-н „Средец“, кв. Център, ул. „Рачо Димчев“ № 1А, ет. 4, ап. 8

 1. Данни за кореспонденция:

Фондация „Шанс за всяко дете“ / “Shans za Vsiako Dete” Foundation

          гр. София 1000, ул. „Рачо Димчев“ № 1А, ет. 4, ап. 8

 1. Телефон/Факс:

+ 359 2 981 02 12

         + 359 2 989 64 07

adoption@adopt-bgchild.org

cpenfant@techno-link.com

         adoption@adopt-bgchild.org

 1. Уеб сайт:

http://www.adopt-bgchild.org

 1. Длъжностно лице по защита на личните данни:

Адв. Любомир Пенчев

 1. Данни за контакт:

          гр. София 1000, ул. „Рачо Димчев“ № 1А, ет. 4, ап. 8

E-mail: lubomir.penchev@gmail.com

         Телефон: +359 886 109 109

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование:

Комисия за защита на личните данни

 1. Седалище и адрес на управление:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 1. Данни за кореспонденция:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

+ 359 2 915 35 18

kzld@government.bg

kzld@cpdp.bg

 1. Уеб сайт:

www.cpdp.bg

Фондация „Шанс за всяко дете“ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни. Цели и принципи.

Чл. 1. (1) Фондация „Шанс за всяко дете“ събира и обработва лични данни, които Вие ни предоставяте по повод посредническата ни дейност в процедурите по международно осиновяване, с оглед:

•        Предоставяне на конкретна информация във връзка с Ваше запитване

•        Подготовка на договори и изпълнение на услуга по договора.

•        Подготовка и обработка на данните, съдържащи се в досието Ви, с цел представяне в Министерство на правосъдието на изчерпателна информация относно разрешението Ви за осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България и относно Ваши конкретни характеристики в тази връзка

•        Изпълнение на нормативните изисквания на Семейния кодекс; Наредба № 2/24.10.2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните организации; Наредба № 3/24.10.2014 г. за определяне на условията и реда за за водене на регистрите при международно осиновяване и за даване на съгласие от министъра на правосъдието; Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 29.05.1995 г., ратифицирана от Република България.

•        Използване на събраните данни с оглед реализирането на процедурата по международно осиновяване, включително процесуалното представителство, както и осъществяване на следосиновително наблюдение в двегодишен срок, считано от приключване на процедурата по осиновяване с влязло в сила съдебно решение.

 • Изпълнение на нормативните изисквания на Закона за счетоводството и други относими нормативни актове.
 • Изпълнение на всички дейности, свързани със съществуването, изменението и прекратяването на договорните правоотношения

•        Установяване на връзка по телефон, адрес и/или електронна поща, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията по сключените със Сдружението договори.

(2) Фондация „Шанс за всяко дете“ спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Фондация „Шанс за всяко дете“?

Чл. 2. (1) Фондация „Шанс за всяко дете“ събира, обработва и съхранява следните видове лични данни на своите клиенти:

1. Относно физическата идентичност: имена, личен (персонален) номер, паспортни данни, адрес, месторождение, телефони за връзка и др;

2. Относно психическата идентичност – и по-конкретно относно психично здраве;

3. Относно психологическата идентичност – документи относно психичното им здраве;

4. Относно икономическата идентичност – и по-конкретно: данни за имотното състояние;

5. Относно културната идентичност – интереси, хоби и др. дейности в свободното време;

6. Относно семейната идентичност: семейно положение (наличие на брак, развод, брой членове на семейството, в това число деца и др.);

7. Относно образованието – вид на образованието, допълнителна квалификация и др.;

8. Относно трудовата дейност – професионална биография, данни от трудовата книжка и др.;

9. Относно гражданско-правния статус на лицата: свидетелство за съдимост, данни за родителските им права и др.

10. Телефони за връзка, ел. поща за установяване на контакт.

(2) Фондация „Шанс за всяко дете“ не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 3. Събраните лични данни за вас се съхраняват 5 години от приключване на съдебното дело и получаването на 4-те осиновителни доклада в съответствие с принципа на добрата съдебна практика.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 4. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Фондация „Шанс за всяко дете“ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на онлайн формуляр или чрез искане в свободен текст, стига това да не противоречи към дадения момент на действащата нормативна база регламентираща дейността по осиновяването.

Право на достъп

Чл. 5. (1) Вие имате право да изискате и получите от Фондация „Шанс за всяко дете“ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Фондация „Шанс за всяко дете“ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Чл. 6. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Фондация „Шанс за всяко дете“

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 7.(1) Вие имате правото да поискате от Фондация „Шанс за всяко дете“ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Фондация „Шанс за всяко дете“ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Фондация „Шанс за всяко дете“;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Фондация „Шанс за всяко дете“ не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Фондация „Шанс за всяко дете“, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация

(4) Фондация „Шанс за всяко дете“ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 8. Вие имате право да изискате от Фондация „Шанс за всяко дете“ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Фондация „Шанс за всяко дете“ да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Фондация „Шанс за всяко дете“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Фондация „Шанс за всяко дете“ имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на получаване на информация

Чл. 9. Вие можете да поискате от Фондация „Шанс за всяко дете“ да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Фондация „Шанс за всяко дете“ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 10. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Фондация „Шанс за всяко дете“, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 11. (1) Ако Фондация „Шанс за всяко дете“ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Фондация „Шанс за всяко дете“ не е длъжно да Ви уведомява, ако:

 • е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 12. Администраторът подава данни към държавни органи като Министерство на правосъдието – Централен орган по смисъла на чл.6 от Хагската Конвенция, съд, следствие, прокуратура, както и други ревизиращи органи – при изискване на данните по надлежния ред във връзка с изпълнението на техните правомощия.

Други разпоредби

Чл. 13. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование:

Комисия за защита на личните данни

 1. Седалище и адрес на управление:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 1. Данни за кореспонденция:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 1. Телефон:+359 2 915 3 518
 2. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 3. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 14. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 15. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

ПОЛИТИКА ОТНОСНО „БИСКВИТКИТЕ“

Този уеб сайт използва обща уеб технология, известна като "бисквитки". Според Европейската комисия на Европейски съюз дефиницията за "бисквитки" е следната:

"Бисквитката" е малка частица от данни, които уебсайтът иска от вашия браузър да съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство. "Бисквитките" позволяват на уебсайта да "запомни" Вашите действия или предпочитания във времето.

Повечето браузъри поддържат "бисквитки", но потребителите могат да настроят своите браузъри така, че да ги отхвърлят или да ги изтрият, когато пожелаят.

Законът на ЕС изисква уебсайтовете да искат съгласието на потребителите си, преди да задават и използват "бисквитки". Някои "бисквитки" обаче са освободени от това изискване.

Този уебсайт използва "бисквитки" – като например „сесийни“ бисквитки, "бисквитки за подаване на формуляри за контакт", "бисквитки за избор на език", "бисквитки" за Гугъл Анализ и други, необходими за нормалната работа на нашия уебсайт само и единствено за ограничен период от време. В този смисъл, не е необходимо изрично съгласие от потребителя за използване на "бисквитки".

Можете да прочетете повече за "бисквитките" на уебсайта на Европейския съюз: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

Можете да прочетете повече за "бисквитките" в Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

На този линк можете да намерите таблица на разходите, свързани с процедурата по международно осиновяване съгласно образеца, утвърден от Хагската Конференция по международно частно право.

))))