Εκκίνηση --» Αποστολή και Στόχοι

Αποστολή και Στόχοι

Шанс за всящо дете Η αποστολή μας είναι να συνεισφέρουμε στην ευημερία και την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των παιδιών σε κανονικό οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο θα στηρίξει την ανατροφή, την ανάπτυξη και την ένταξη του παιδιού στην κοινωνία.

Να καταβάλουμε προσπάθειες για την μόνιμη λύση της κατάστασης των παιδιών στη Βουλγαρία και πληρώντας τις προδιαγραφές της Σύμβασης περί των δικαιωμάτων του παιδιού του Ο.Η.Ε., εν ισχύϊ για τη Βουλγαρία από την 03/07/1991, και της Σύμβασης προστασίας των παιδιών και συνεργασίας στον τομέα των διεθνών υιοθεσιών από τις 29/05/1993 που υπογράφηκε στη Χάγη, να στηρίζει τους υποψήφιους θετούς γονείς κατά την διαδικασία υιοθεσίας παιδιών με συνήθη τόπο διαμονής στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας εκτός της χώρας καταγωγής;

Να υποβοηθούμε, συνοδεύουμε, εκπαιδεύουμε και καταρτίζουμε τα παιδιά και τους θετούς γονείς να λαμβάνουν απαντήσεις σε ερωτήσεις που προκύπτουν πριν, κατά την διάρκεια και μετά την υιοθεσία.

Να συνεισφέρουμε στην βελτίωση των συνθηκών ανατροφής και μόρφωσης των παιδιών με συνήθη τόπο διαμονής στη Βουλγαρία που έχουν στερηθεί την γονική φροντίδα.

Σκοποί του Ιδρύματος:

Ιδρύματος 1. Συμβολή στη διαμόρφωση ευνοϊκού οικονομικού, κοινωνικού και πνευματικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των Βουλγαρόπουλων σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και τις επικυρωμένες Συμβάσεις οι οποίες διακανονίζουν την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών

2. Παροχή ειδικής προσοχής και συγκεκριμένης νομικής, κοινωνικής, υλικής και ηθικής συμπαράστασης σε:
2.1. Μοναχικά ορφανά παιδιά:
2.2.Παιδιά που στερούνται γονικής μέριμνας και οικογενειακού περιβάλλοντος:
2.3.Παιδιά που πάσχουν από σωματική ή διανοητική καθυστέρηση ή βλάβες, συμπ. βλαβών στην ηθική, διανοητική και κοινωνική ανάπτυξη

3. Ένταξη στην κοινωνία των παιδιών των ομάδων κινδύνου που σχηματίζονται βάσει εθνοτικών και κοινωνικών αρχών, μέσω ανεύρεσης της καταλληλότερης μόνιμης οικογένειας με γνώμονα την επιτυχή κοινωνικοποίηση τους, την κατοχύρωση της ευημερίας τους και την ανάπτυξή τους ως πλήρους προσωπικότητας.

4. Αντιμετώπιση διαφορών και αναμετρήσεων μεταξύ των Βουλγαρόπουλων και της κοινωνίας πάνω σε ιδεολογική, εθνοτική και θρησκευτική βάση.