ФОНДАЦИЯ ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ - Мисия и цели

Начало --» Мисия и цели

Мисия и цели

Шанс за всящо дете

Нашата мисия е да спомагаме за благоденствието и социално-културното развитие на децата в здрава семейна среда, помагаща за израстването, развитието и интеграцията на детето в обществото.

Да полагаме усилия за трайното решаване статута на децата в България, а при изпълнение условията на Конвенцията за правата на детето на ООН, в сила за Р.България от 03. 07. 1991 г. и Конвенцията за защита на децата и сътрудничеството в областта на международното осиновяване от 29. 05. 1993 г., подписана в Хага, да подпомага кандидат-осиновителите в процеса на осиновяване на деца, с обичайно местопребиваване в Република България извън страната по произход;

Да подпомагаме, придружаваме, обучаваме и подготовяме децата и родителите-осиновители да се справят с въпроси, които възникват по време на предосиновителния, осиновителния и следосиновителния период

Да съдействаме за подобряване на условията на отглеждане и образование на децата с обичайно местопребиваване в България, лишени от родителски грижи.

Целите на Фондацията са :

Шанс за всящо дете

1. Съдействие за формирането на благоприятна икономическа, социална и духовна среда за развитите на българските деца в съответствие с действуващото законодателство на Република България и ратифицираните конвенции, уреждащи защитата на правата на децата;

2. Отделяне на специално внимание и конкретна правна, социална, материална и морална подкрепа на:
2.1. Самотни деца без родители - сираци;
2.2. Лишени от родителски грижи и семейна среда деца;
2.3. Деца, страдащи от физическа или умствена изостаналост или увреждания, включително увреждания на нравственото, интелектуално и социално развитие;

3. Интеграцията в обществото на децата от рискови групи, формирани на етнически и социален принцип, чрез намиране на най-подходящо постоянно семейство с оглед успешната им социализация, осигуряване благополучието им и формирането им като пълноценни личности.

4. Преодоляване различия и конфронтации на идеологическа, етническа и религиозна основа между българските деца и обществото.