Εκκίνηση --» Διαδικασια--» Τα Μέτρα

Τα Μέτρα

Εάν στο κατάλογο δεν υπάρχουν καταχωρημένα στοιχεία κατάλληλων υιοθετούντων, το Συμβούλιο διεθνών υιοθεσιών δεν δικαιούται να ορίσει κατάλλους υιοθετούντες από τα καταχωρημένα πρόσωπα ή συγγεκριμένοι υιοθετούντες αρνηθούν την υιοθεσία παιδιού με προβλήματα υγείας, με ειδικές ανάγκες ή το οποίο έχει συμπληρώσει τα 7 έτη ζωής, ο υπουργός δικαιοσύνης αναλαμβάνει τα μέτρα, τα οποία είναι καθορισμένα . Σε περίπτωση που στο μητρώο δεν καταχωρήθηκαν κατάλληλοι υιοθετούντες, το Συμβούλιο Διακρατικών Υιοθεσιών δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατάλληλους υιοθετούντες από τα καταχωρημένα πρόσωπα ή οι προσδιορισμένοι υιοθετούντες αρνήθηκαν να υιοθετήσουν παιδί με πρόβλημα υγείας, ειδικές ανάγκες ή σε ηλικία άνω των 7 ετών ο Υπουργός Δικαιοσύνης προβαίνει στα εξής μέτρα:

1. δημοσιεύει σε μηνιαία βάση από τις 25 μέχρι τις 30 του μηνός στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου γενικές πληροφορίες για το έκαστο παιδί;

2. παραχωρεί πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία για τις ιδιαιτερότητες συγκεκριμένου παιδιού υπό του παρ. 1 σχετικά με κατατεθειμένη αίτηση διαπιστευμένου οργανισμού που έχει λάβει άδεια μεσολάβησης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σε περίπτωση ανάγκης ενδέχεται να προσκομιστεί και φωτογραφία. Στην αίτηση επισυνάπτεται δήλωση με συμβολαιογραφική θεώρηση της υπογραφής για το ότι τα στοιχεία και η φωτογραφία θα χρησιμοποιηθούν μόνο κατά τον προορισμό τους. /P>

Ο διαπιστευμένος οργανισμός στον οποίο παραχωρήθηκαν υλικά και έγγραφα παιδιού από τον κατάλογο υποχρεούται να τα επιστρέψει σε περίπτωση που μέσα σε δύο μήνες από την λήψη των στοιχείων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει κατατεθεί αίτηση υιοθετούντος για διαδικασία υιοθεσίας. Έκαστη κατατεθειμένη αίτηση υιοθεσίας παιδιού εξετάζεται αμέσως. /P>

Στοιχεία για παιδιά υπό του παρ. 1 ενδέχεται να παραχωρηθούν σε κεντρικό όργανο ή σε υποδεδειγμένο απ΄ αυτό αλλοδαπό διαπιστευμένο οργανισμό εάν για το σκοπό αυτό υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση. /P>

Με βάση την πάνω σειρά έχει πραγματοποιηθεί η συντομότερη διοικητική διαδικασία διάρκειας 6 μηνών.