Начало --» Процедура --» Специални мерки

Специални мерки

Когато в регистъра няма вписани подходящи осиновяващи, Съветът по международно осиновяване не може да определи подходящи осиновяващи от вписаните лица или определените осиновяващи са отказали да осиновят дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години, министърът на правосъдието предприема следните специални мерки:

1. Публикува веднъж месечно от 25-о до 30-о число на официалната електронна страница на министерството обща информация за всяко дете;

2. Предоставя информация и подробни данни за спецификите на конкретно дете по т. 1, по подадено заявление от българска акредитирана организация. При необходимост може да бъде предоставена и снимка. Към заявлението се прилага декларация с нотариална заверка на подписа, че информацията и снимката ще бъдат използвани само по предназначение.

Акредитираната организация, на която са предоставени материалите и документите по ал. 1, т. 2 се задължава да ги върне, ако в двумесечен срок от получаване на информацията не е постъпила молба от осиновяващ в Министерството на правосъдието за извършване на осиновяване.

Постъпилата молба за осиновяване на дете,чиято информация е пулбикувана на сайта на МП се разглежда незабавно. Към нея следва да са приложени документите по чл.6. При установяване на недостатъци в нея или в приложените документи, Министерството на правосъдието уведомява акредитираната организация и дава указания за отстраняването им. В случая не се прилага изискване на спазването на 30 дневния срок за представяне на документи.

Информация за деца, публикувана на официалната електронна страница на Министерство на правосъдието, може да бъде предоставена на централен орган или на посочена от него чуждестранна акредитирана организация при подписан за целта договор.