Εκκίνηση --» Χρησιμεσ πληροφοριεσ--» Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία διακρατικής υιοθεσίας παιδιού με συνήθη τόπο διαμονής στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας

Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία διακρατικής υιοθεσίας παιδιού με συνήθη τόπο διαμονής στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας

1. Σύμφωνα με την βουλγαρική νομοθεσία διακρατικά ενδέχεται να υιοθετηθούν μόνο παιδιά καταχωρημένα στο μητρώο των παιδιών που ενδέχεται να υιοθετηθούν από άτομα με συνήθη τόπο διαμονής σε αλλοδαπή υπό τους όρους της πλήρους υιοθεσίας. Το μητρώο τηρείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

2. Καταχώρηση ενδέχεται να γίνει εάν μέσα σε 6 μήνες από την καταχώρηση του παιδιού στο εθνικό μητρώο για το ίδιο έχουν προσδιοριστεί τουλάχιστον τρεις υιοθετούντες με συνήθη τόπο διαμονής στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και κανείς απ΄ αυτούς δεν κατέθεσε αίτηση υιοθεσίας ή όταν παρά τις προσπάθειες είναι αδύνατο να προσδιοριστεί κατάλληλος υιοθετών.

3. Οι δίδυμοι υιοθετούνται μαζί, ενώ κατ΄ εξαίρεση ενδέχεται να υιοθετηθούν ξεχωριστά. Αδέλφια επίσης υιοθετούνται μαζί σε περίπτωση που μεταξύ τους υπάρχει συναισθηματική σύνδεση.

4. Δεν μπορεί να γίνει συγκεκριμενοποίηση των χαρακτηριστικών στοιχείων των παιδιών που ενδέχεται να υιοθετηθούν διακρατικά. Ενόψη των πάνω όρων περί καταχώρησης στο μητρώο που τηρείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβάλλεται το πόρισμα για την ύπαρξη παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας και παιδιών με ιδιαιτερότητες στην ανάπτυξη και στην κατάσταση της υγείας τους.

5. Ο υιοθετών έπεται να είναι ικανός προς εργασία, να μην στερήθηκε γονικών δικαιωμάτων και να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια μεγαλύτερος από τον υιοθετούμενο. Υιοθεσία από δύο άτομα επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που είναι σύζυγοι.

6. Σύμφωνα με τα κείμενα νομοθετήματα προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υιοθεσίας, άτομο με συνήθη τόπο διαμονής σε αλλοδαπή, το οποίο επιθυμεί να υιοθετήσει παιδί με συνήθη τόπο διαμονής στη Βουλγαρία, έπεται να καταθέσει αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η αίτηση κατατίθεται μέσω του κεντρικού οργάνου του αντίστοιχου κράτους ή μέσω διαπιστευμένου οργανισμού με άδεια μεσολάβησης σε διακρατικές υιοθεσίες εκδεδομένη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η αίτηση ενδέχεται να κατατεθεί κι από το κεντρικό όργανο ή τον διαπιστευμένο οργανισμό. Ο κατάλογος των διαπιστευμένων οργανισμών που έλαβαν άδεια μεσολάβησης σε διακρατικές υιοθεσίες από τον Υπουργό Δικαιοσύνης είναι δημοσιευμένος στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης -http://www.mjeli.government.bg.

7. Η αίτηση έπεται να είναι υπογεγραμμένη από τον αιτούντα και να έχει περιεχόμενο και παραρτήματα προσδιορισμένα στο άρθρο 6 του Κανονισμού 13 από τις 30/09/2009 περί καθορισμού όρων και διαδικασίας παροχής συγκατάθεσης για διακρατική υιοθεσία και τήρησης μητρώων διακρατικών υιοθεσιών και έπεται να εμπεριέχει σύντομη παρουσίαση των υιοθετούντων – όνομα, εθνικότητα και υπηκοότητα, αριθμό εγγράφου ταυτότητας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, κράτος του συνήθους τόπου διαμονής, μόνιμη και παρούσα διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένου και σύντομου οικογενειακού ιστορικού του υιοθετούντος, στοιχεία οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, στοιχεία για το κεντρικό όργανο ή τον διαπιστευμένο οργανισμό μεσολάβησης στην αλλοδαπή, επίσης πρόσωπα για επαφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, αντιπροσωπεία, όρους της άδειας του διαπιστευμένου οργανισμού, καθώς και λοιπές περιστάσεις που ενδεχομένως έχουν σημασία για την υιοθεσία /τέτοιες ενδέχεται να είναι οι προτιμήσεις των υιοθετούντων για το παιδί/.

8. Προς την αίτηση έπεται να επισυνάπτονται: - άδεια υιοθεσίας με βάση τη νομοθεσία του κράτους του συνήθους τόπου διαμονής; - δικαιολογητικό το οποίο πιστοποιεί ότι ο υιοθετών δεν στερήθηκε των γονικών δικαιωμάτων εκδεδομένο από αρμόδια αρχή; - έκθεση κοινωνικής έρευνας του υιοθετούντος η οποία εμπεριέχει στοιχεία και για τα μέλη της οικογένειάς του, καθώς και για την κατάσταση της υγείας τους; - πιστοποιητικό για την κατάσταση υγείας του υιοθετούντος το οποίο περιγράφει την σωματική και ψυχική υγεία του, την έλλειψη βαριών χρόνιων, μεταδοτικών αφροδίσιων νοσημάτων, AIDS, φυματίωσης και λοιπών ασθενειών που εγκυμονούν κίνδυνο για την ζωή του. Εξαιρετικής σημασίας είναι τα ιατρικά πιστοποιητικά να περιλαμβάνουν με ακρίβεια τα απαιτούμενα στοιχεία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναγνωρίζει ιατρικά πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί το πολύ ένα χρόνο πριν την κατάθεσή τους; - αντίγραφο ποινικού μητρώου του υιοθετούντος;

9. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι υιοθετούντες είναι σύζυγοι επιβάλλεται η προσκόμιση και του πιστοποιητικού σύναψης γάμου.

10. Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης από ή μέσω διαπιστευμένου οργανισμού έπεται να επισυναφθούν και σύμβαση και πληρεξούσιο των υιοθετούντων για πραγμάτωση μεσολάβησης κατά την διαδικασία διακρατικής υιοθεσίας.

11. Βασικής σημασίας είναι η διάταξη του άρθρου 6, παρ. 8 του Κανονισμού 13/2009 η οποία απαιτεί όλα τα δικαιολογητικά από την αλλοδαπή να προσκομίζονται στην πρωτότυπη μορφή τους και σε μετάφραση στα βουλγαρικά θεωρημένη από την Βουλγαρική Πρεσβεία ή Προξενείο του αντίστοιχου κράτους. Δικαιολογητικά καταρτισμένα σε κράτος του οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης από τις 05/10/1961 περί κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων και τα οποία φέρουν την θεώρηση Apostaille προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή και μεταφρασμένα στα βουλγαρικά θεωρημένα από το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

12. Η αίτηση εξετάζεται μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την παραλαβή της. Σε περίπτωση διαπίστωσης εκκρεμοτήτων στην αίτηση και/ή στα προσκομισμένα δικαιολογητικά το Υπουργείο Δικαιοσύνης δίδει οδηγίες για την τακτοποίησή τους μέσα σε προθεσμία 30 ημερών.

13. Με βάση την έτσι προσκομισμένη αίτηση και τα συνημμένα προς αυτήν ακριβή δικαιολογητικά ο υιοθετών καταχωρείται στο μητρώο των υιοθετούντων με συνήθη τόπο διαμονής σε αλλοδαπή οι οποίοι επιθυμούν να υιοθετήσουν παιδί με συνήθη τόπο διαμονής στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας υπό τους όρους της πλήρους υιοθεσίας.

14. Προκειμένου να λάβει πρόταση για παιδί ο υιοθετών έπεται να καθοριστεί από το Συμβούλιο Διακρατικών Υιοθεσιών ως κατάλληλος για υιοθεσία συγκεκριμένου παιδιού από το μητρώο παιδιών που ενδέχεται να υιοθετηθούν από άτομα με συνήθη τόπο διαμονής σε αλλοδαπή υπό τους όρους της πλήρους υιοθεσίας.

15. Με βάση το άρθρο 114, παρ. 1 του Οικογενειακού Κώδικα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκροτήθηκε Συμβούλιο Διακρατικών Υιοθεσιών το οποίο έχει βασικές συμβουλευτικές αρμοδιότητες σχετικά με τις διακρατικές υιοθεσίες. Το όργανο αυτό είναι διυπηρεσιακό και συνίσταται από Πρόεδρο – Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης και μέλη – από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Νεολαίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κρατικού Πρακτορείου Προστασίας του Παιδιού. Ο Πρόεδρος και κάθε μέλος έχουν από έναν αναπληρωτή. Η συμμετοχή εκπροσώπων διαφόρων υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διακρατικών Υιοθεσιών εξασφαλίζει μια πολυμερή αρμοδιότητα εμπειρογνωμόνων η οποία αναμφίβολα αποτελεί προϋπόθεση μιας αποτελεσματικότερης προστασίας των συμφερόντων του παιδιού. Το Συμβούλιο Διακρατικών Υιοθεσιών είναι όργανο το οποίο λειτουργεί μονίμως και συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση.

16. Μέσα σε 60 μέρες από την καταχώρηση των παιδιών στο μητρώο με βάση το άρθρο 113, παρ. 1, εδ. 1 του Οικογενειακού Κώδικα το Συμβούλιο Διακρατικών Υιοθεσιών εξετάζει τις υποψηφιότητες περί προσδιορισμού κατάλληλου υιοθετούντος ανάλογα με τη σειρά καταχώρησης των υιοθετούντων στο μητρώο, τις δηλωμένες απ΄ αυτούς προτιμήσεις, καθώς και τις περιστάσεις που έχουν σημασία για το συμφέρον του παιδιού. Οι φάκελοι των παιδιών εξετάζονται από το Συμβούλιο ανάλογα με τη σειρά της καταχώρησής τους και συγκρίνονται με τα στοιχεία των υιοθετούντων και τους όρους που εμπεριέχουν οι άδειες υιοθεσίας παιδιού. Προκειμένου να προσδιορίσει υιοθετούντα το Συμβούλιο μελετάει όλες τις κατάλληλες υποψηφιότητες και κατά την λήψη απόφασης περί προσδιορισμού κατάλληλου υιοθετούντος το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη και τις δυνατότητες των υιοθετούντων να εξασφαλίσουν στο παιδί φυσική, ψυχική και κοινωνική ευημερία, καθώς και τα στοιχεία για την προσωπικότητα του υιοθετούντος και τις λοιπές περιστάσεις που έχουν σημασία για την υιοθεσία. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται κυρίως με βάση τις εκθέσεις για τους υιοθετούντες που καταρτίζουν οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές.

17. Με βάση την πάνω αξιολόγηση το Συμβούλιο Διακρατικών Υιοθεσιών λαμβάνει απόφαση η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για το παιδί και τους υιοθετούντες, καθώς και σύντομα επιχειρήματα της επιλογής, και προτείνει στον Υπουργό Δικαιοσύνης να προσδιορίσει κατάλληλο υιοθετούντα με συνήθη τόπο διαμονής σε αλλοδαπή για κάθε παιδί καταχωρημένο στο μητρώο.

18. Σε περίπτωση που ο προσδιορισμένος κατάλληλος υιοθετών έχει συνήθη τόπο διαμονής σε κράτος, συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης της Χάγης, το πιστοποιητικό έναρξης διαδικασίας υιοθεσίας, μαζί με την έκθεση για το παιδί συνοδευόμενη από φωτογραφία του παιδιού σε ολόκληρο ανάστημα, αποστέλλεται στο κεντρικό όργανο του φιλοξενούντος κράτους και στον διαπιστευμένο οργανισμό μεσολάβησης.

19. Μέσα σε δίμηνη προθεσμία από την παραλαβή της έκθεσης του παιδιού από το κεντρικό όργανο του φιλοξενούντος κράτους, συμβαλλόμενου μέρους της Σύμβασης της Χάγης, ή από τον διαπιστευμένο οργανισμό με μεταβιβασμένα δικαιώματα με βάση το άρθρο 22 της Σύμβασης της Χάγης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έπεται να λάβει ειδοποίηση για την συγκατάθεση ή μη συγκατάθεση έναρξης διαδικασίας υιοθεσίας συγκεκριμένου παιδιού.

20. Μέσα σ΄ αυτή την δίμηνη προθεσμία από το κεντρικό όργανο ή αντίστοιχα από τον διαπιστευμένο οργανισμό στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έπεται να προσκομιστεί έγγραφη συγκατάθεση ή άρνηση του υιοθετούντος για υιοθεσία συγκεκριμένου παιδιού. Πριν την παροχή της συγκατάθεσης αυτής ο υιοθετών έπεται να έχει εγκαταστήσει τουλάχιστον πενταήμερη επαφή με το παιδί. Σε περίπτωση που ο υιοθετών δεν μπορεί να συναντηθεί με το παιδί λόγω ασθένειας, οικονομικών προβλημάτων, επειγόντων επαγγελματικών υποχρεώσεων ή ταξιδιωτικών προβλημάτων ο ίδιος προσκομίζει δήλωση με συμβολαιογραφική θεώρηση της υπογραφής του η οποία περιλαμβάνει κείμενο ότι αναλαμβάνει το ρίσκο σε ότι αφορά την καταγωγή και τη μελλοντική σωματική και ψυχική κατάσταση και ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και αναφέρει τους λόγους έλλειψης επαφής.

21. Μέσα στη δίμηνη αυτή προθεσμία στο Υπουργείο μαζί με την συγκατάθεση έπεται να προσκομιστούν και: - δικαιολογητικό αρμόδιας αρχής που να πιστοποιεί ότι η νομοθεσία του συνήθους τόπου διαμονής του υιοθετούντος δεν επιτρέπει επανειλημμένη υιοθεσία του παιδιού έως ότου δεν τερματιστεί η υφιστάμενη υιοθεσία ή δήλωση του υιοθετούντος με συμβολαιογραφική θεώρηση της υπογραφής του για το ότι το παιδί δεν θα υιοθετηθεί δεύτερη φορά σε περίπτωση που ο νόμος το επιτρέπει; - δήλωση του υιοθετούντος με συμβολαιογραφική θεώρηση της υπογραφής του ότι το παιδί δεν θα υποβληθεί σε πειραματική θεραπεία και ότι έως ότου είναι σώο τμήματα του σώματός του δε θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς δώρησης; - δήλωση για το ότι οι συγκατάθεσή τους δεν έχει σχέση με υλικά συμφέροντα; - δικαιολογητικό καταβολής κρατικών τελών (ύψους 50.00 BGL); - δικαιολογητικό που να πιστοποιεί ότι αρμόδια αρχή του κράτους του συνήθους τόπου διαμονής του υιοθετούντος θα πραγματοποιεί επίβλεψη του συγκεκριμένου παιδιού επί 2 χρόνια μετά την υιοθεσία στις περιπτώσεις του άρθρου 12, παρ. 2 του Κανονισμού 13 από τις 30/09/2009.

22. Η διοικητική διαδικασία ολοκληρώνεται με ρητή έγγραφη συγκατάθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης μέσα σε προθεσμία 14 ημερών από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

23. Μέσα σε τριήμερη προθεσμία από την ειδοποίηση για την έγγραφη συγκατάθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έπεται να κατατεθούν αίτηση προς το Πρωτοδικείο Σόφιας για αποδοχή της υιοθεσίας και δικαιολογητικό καταβολής κρατικών τελών που εισπράττει το Πρωτοδικείο Σόφιας με βάση το Τιμολόγιο περί κρατικών τελών που εισπράττονται από τα δικαστήρια με βάση τον Κώδικα πολιτικής δικονομίας (ύψους 25.00 BGL). Μέσα σε 7 ημέρες από την παραλαβή τους το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποστέλλει υπηρεσιακώς την αίτηση και το φάκελο στο δικαστήριο.

24. Ο διαπιστευμένος οργανισμός εξασφαλίζει αντιπροσώπευση του υιοθετούντος στο δικαστήριο και προσκομίζει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης θεωρημένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί αποδοχής της υιοθεσίας μέσα σε προθεσμία 7 ημερών από την ημερομηνία ισχύος της. Με βάση την προσκομισμένη απόφαση ο Υπουργός Δικαιοσύνης εκδίδει πιστοποιητικό με βάση το άρθρο 23 της Σύμβασης προστασίας των παιδιών και συνεργασίας στον τομέα των διακρατικών υιοθεσιών για το ότι η υιοθεσία ανταποκρίνεται στη Σύμβαση.

25. Το κεντρικό όργανο ή ο διαπιστευμένος οργανισμός κάθε εξάμηνο προσκομίζει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έκθεσή του για την κατάσταση του παιδιού μέχρι να ολοκληρωθούν δύο έτη από την υιοθεσία του. Η έκθεση έπεται να πληρεί τις προδιαγραφές σχετικά με την μορφή με βάση το αποκαλούμενο πιο πάνω άρθρο 6, παρ. 8 του Κανονισμού 13/2009.

26. Σε περίπτωση που στο μητρώο δεν καταχωρήθηκαν κατάλληλοι υιοθετούντες, το Συμβούλιο Διακρατικών Υιοθεσιών δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατάλληλους υιοθετούντες από τα καταχωρημένα πρόσωπα ή οι προσδιορισμένοι υιοθετούντες αρνήθηκαν να υιοθετήσουν παιδί με πρόβλημα υγείας, ειδικές ανάγκες ή σε ηλικία άνω των 7 ετών ο Υπουργός Δικαιοσύνης προβαίνει στα εξής μέτρα: 1. δημοσιεύει σε μηνιαία βάση από τις 25 μέχρι τις 30 του μηνός στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου γενικές πληροφορίες για το έκαστο παιδί; 2. παραχωρεί πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία για τις ιδιαιτερότητες συγκεκριμένου παιδιού υπό του παρ. 1 σχετικά με κατατεθειμένη αίτηση διαπιστευμένου οργανισμού που έχει λάβει άδεια μεσολάβησης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σε περίπτωση ανάγκης ενδέχεται να προσκομιστεί και φωτογραφία. Στην αίτηση επισυνάπτεται δήλωση με συμβολαιογραφική θεώρηση της υπογραφής για το ότι τα στοιχεία και η φωτογραφία θα χρησιμοποιηθούν μόνο κατά τον προορισμό τους.

27. Ο διαπιστευμένος οργανισμός στον οποίο παραχωρήθηκαν υλικά και έγγραφα παιδιού από τον κατάλογο υποχρεούται να τα επιστρέψει σε περίπτωση που μέσα σε δύο μήνες από την λήψη των στοιχείων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει κατατεθεί αίτηση υιοθετούντος για διαδικασία υιοθεσίας. Έκαστη κατατεθειμένη αίτηση υιοθεσίας παιδιού εξετάζεται αμέσως.

28. Στοιχεία για παιδιά υπό του παρ. 1 ενδέχεται να παραχωρηθούν σε κεντρικό όργανο ή σε υποδεδειγμένο απ΄ αυτό αλλοδαπό διαπιστευμένο οργανισμό εάν για το σκοπό αυτό υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση.

29. Με βάση την πάνω σειρά έχει πραγματοποιηθεί η συντομότερη διοικητική διαδικασία διάρκειας 6 μηνών. Για υιοθεσία παιδιού με βάση την γενική διαδικασία συνήθως χρειάζεται περισσότερος χρόνος και ο χρόνος αυτός δεν επηρεάζεται από την υπηκοότητα των υιοθετούντων παρά μόνο από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παιδιού που επιθυμούν να υιοθετήσουν.