ФОНДАЦИЯ ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ - Информация за процедурата по международно осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България

Начало --» Полезна информация--» Информация за процедурата по международно осиновяване

Информация за процедурата по международно осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България

Според българското законодателство международно могат да бъдат осиновени само деца, вписани в регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени от лица с обичайно местопребиваване в чужбина при условията на пълно осиновяване. Регистърът се води от Министерство на правосъдието.
Към вписване може да се пристъпи ако в 6-месечен срок от вписването му в националния регистър за него са определени не по-малко от трима осиновяващи с обичайно местопребиваване в Р.България и нито един от тях не е подал молба за осиновяване или когато въпреки положените усилия не е възможно да бъде определен подходящ осиновяващ.
Близнаци се осиновяват заедно, като по изключение те могат да бъдат осиновявани по отделно. Братя и сестри също се осиновяват заедно, ако имат емоционална връзка по между си.
Характеристиките на децата, които могат да бъдат осиновени международно не могат да бъдат конкретизирани, но с оглед посочените по-горе условия, за вписване в регистъра, воден от Министерство на правосъдието може да се направи извод за наличие на не малък брой деца на по-висока възраст и такива със специфики в развитието и здравословното състояние.
Осиновяващият трябва да бъде дееспособно лице, което не е лишено от родителски права и с най-малко петнадесет години по-възрастен от осиновявания. Осиновяване от две лица се допуска само ако те са съпрузи.
Съгласно действащите нормативни актове, за да бъде поставено началото на осиновителната процедура, лице с обичайно местопребиваване в чужбина, което желае да осинови дете с обичайно местопребиваване в България, трябва да подаде молба с приложени към нея документи до Министерство на правосъдието. Молбата се подава чрез Централния орган на съответната държава или чрез акредитирана организация, получила разрешение за посредничество при международно осиновяване от министъра на правосъдието. Молбата може да бъде подадена и от централния орган или от акредитираната организация. Списък на акредитирани организации, получили разрешение от министъра на правосъдието за посредничество при международно осиновяване е публикуван на официалната интернет-страница на Министерство на правосъдието - http://www.mjeli.government.bg.
Молбата следва да бъде подписана от подателя, със съдържание и приложения, установени с чл. 6 от Наредба №13 от 30.09.2009 г. за определяне на условията и реда за даване на съгласие за международно осиновяване и за воденето на регистрите на международните осиновявания и следва да съдържа кратко представяне на осиновяващите - име, националност и гражданство, номер на документа на самоличност, дата и място на раждане, държава по обичайно местопребиваване, постоянен и настоящ адрес, включително и кратка история на семейството на осиновяващия, информация за икономическото и социалното му положение, информация за централния орган или за акредитираната организация в чужбина, която посредничи на осиновяващия, включително лица за контакт, адрес, телефон, представителство, условия по разрешението на акредитираната организация, както и други обстоятелства, които биха били от значение за осиновяването /като такива могат да се определят предпочитанията на осиновителите към детето/ .
Към молбата следва да бъдат приложени:
- разрешение за осиновяване, съгласно правото на държавата по обичайното местопребиваване;
- документ, удостоверяващ че осиновяващият не е лишен от родителски права, издаден от компетентен орган;
- социален доклад за осиновяващия, съдържащ информация и за членовете на семейството му, включително здравословното им състояние;
- документ за здравословното състояние на осиновяващия, който да отразява физическото и психическото здраве на лицето, липсата на тежки хронични, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други, застрашаващи живота му. От изключително значение е в медицинските свидетелства да се отрази точно посоченото съдържание. Министерство на правосъдието приема медицински свидетелства, издадени най-много една година преди подаването им;
- документ за съдимост на осиновяващия;
Когато кандидат-осиновителите са семейство, е нужно представянето и на удостоверение за сключен брак.
При подадена от или чрез акредитирана организация молба следва да бъдат приложени и договор и пълномощно от осиновяващите за осъществяване на посредничество в процедурата по международно осиновяване.
Важно е да се има предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 8 от Наредба №13/2009г., която поставя изискването всички документи от чужбина следва да бъдат представени в оригинал и в превод на български език, заверен от българското посолство или консулство в съответната държава. Документи, изготвени на територията на държава, която е страна по Конвенцията от 05.10.1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове и върху които има поставен апостил, се представят в оригинал и в превод на български език, заверен от Министерство на външните работи на Република България.
Молбата се разглежда в 30 дневен срок от получаването й. При установени недостатъци в нея и/или в представената документация Министерство на правосъдието дава указания за отстраняването им в 30-дневен срок.
Въз основа на така подадената молба и приложените към нея изрядни документи, осиновяващият се вписва в регистъра на осиновяващите, с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване.
За да получи предложение за дете осиновяващият следва да бъде определен от Съвета по международно осиновяване за подходящ да осинови конкретно дете от регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени от лица с обичайно местопребиваване в чужбина при условията на пълно осиновяване.
Съгласно чл. 114, ал.1 от Семейния кодекс при Министерство на правосъдието е създаден Съвет по международно осиновяване, който има важни консултативни правомощия във връзка с международното осиновяване. Този орган е междуведомствен и се състои от председател - заместник-министър на правосъдието, и членове - по един представител на Министерство на правосъдието, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието, науката и младежта, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на външните работи и на Държавната агенция за закрила на детето. Председателят и всеки от членовете имат по един заместник. Участието на представители на различни ведомства в Съвета по международно осиновяване осигурява наличието на разностранна експертна компетентност, която несъмнено е предпоставка за по-добра закрила на интересите на детето. Съветът по международно осиновяване е постоянно действащ орган, който заседава ежеседмично.
В срок от 60 дни от вписването на децата в регистъра по чл. 113, ал. 1, т.1 от СК Съветът по международно осиновяване разглежда кандидатурите за определяне на подходящ осиновяващ съобразно поредността на вписване на осиновяващите в регистъра, изразените от тях предпочитания, както и обстоятелствата от значение за интереса на детето. Досиетата на децата се разглеждат от съвета по реда на вписването им и се съпоставят с данните на осиновяващите и условията, съдържащи се в разрешенията за осиновяване на дете. За определяне на осиновяващ съветът обсъжда всички подходящи кандидатури, като при вземане на решението за определяне на подходящ осиновяващ съветът се ръководи и от възможностите на осиновяващите да му осигурят физическо, психическо и социално благополучие, както и от информацията за личността на осиновяващия и другите обстоятелства от значение за осиновяването. Преценката се извършва предимно въз основа на докладите за осиновяващите, изготвени от съответните компетентни органи.
Въз основа на направената преценка, Съветът по международни осиновявания взема решение, което съдържа данни за детето и осиновяващите, както и кратки мотиви за направения избор и прави предложение до министъра на правосъдието за определяне на подходящ осиновяващ, с обичайно местопребиваване в чужбина за всяко дете, вписано в регистъра.
Ако определеният подходящ осиновяващ е с обичайно местопребиваване в държава, страна по Хагската конвенция, удостоверението за даване ход на процедурата по осиновяване, заедно с доклад за детето, придружен с фотоснимка на детето в цял ръст се изпраща на централния орган на приемащата държава и на акредитираната организация посредник.
В двумесечен срок от получаване на доклада за детето от централния орган на приемащата държава, страна по Хагската конвенция или от акредитирана организация, с делегирани правомощия съгласно чл. 22 от Хагската конвенция, следва да постъпят в Министерството на правосъдието уведомление за съгласие или несъгласие за даване ход на процедурата по осиновяване на конкретното дете.
В този двумесечен срок в Министерството на правосъдието от централния орган или съответно от акредитираната организация трябва да постъпи писменото съгласие или отказ на осиновяващия за осиновяването на конкретното дете. Преди даването на това съгласие, осиновяващият трябва да е осъществил контакт с детето, чиято минимална продължителност е не по-малко от 5 дни. Ако осиновяващият не може да се срещне с детето поради заболяване, финансови затруднения, неотложни служебни ангажименти или затруднения в уреждането на пътуването, той представя декларация с нотариална заверка на подписа, съдържаща изявление, че приема риска за произхода и бъдещото физическо и психическо състояние и развитие на детето и посочва причината за липсата на контакт.
В двумесечния срок, заедно със съгласието, в Министерството следва да постъпят и:
- документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ, че правото по обичайното местопребиваване на осиновяващия не допуска, детето да бъде осиновено втори път, докато не е прекратено съществуващото осиновяване или декларация от осиновяващия с нотариална заверка на подписа му, че детето няма да бъде осиновено повторно, ако законът допуска това;
- декларация от осиновяващия с нотариална заверка на подписа, че детето няма да бъде подлагано на експериментално лечение и че приживе части от тялото му няма да бъдат използвани за донорски цели;
- декларация, че даденото от тях съгласие не е обвързано с материална облага;
- документ за платена държавна такса ( в размер на 50 лв.);
- документ, удостоверяващ, че компетентен орган в държавата по обичайно местопребиваване на осиновяващия ще осъществява следосиновително наблюдение на конкретното дете в продължение на 2 години от допускане на осиновяването, в случаите по чл.12, ал.2 на Наредба 13 от 30.09.2009 г;
Административната процедура завършва с изрично писмено съгласие за осиновяването, дадено от министъра на правосъдието в 14-дневен срок от представяне на необходимите документи.
В тридневен срок от уведомяването за писменото съгласие на министъра на правосъдието в Министерство на правосъдието следва да постъпят молба до Софийски градски съд за допускане на осиновяването и документ за платена държавна такса, събирана от съда, съгласно Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс ( в размер на 25 лв.). В седем дневен срок от получаването им Министерството на правосъдието изпраща служебно молбата и досието в съда .
Акредитираната организация осигурява представителство на осиновяващия пред съда и представя в Министерство на Правосъдието заверен препис от съдебното решение за допускане на осиновяването в 7- дневен срок от датата на влизането му в сила. Въз основа на представеното решение министърът на правосъдието издава удостоверение по чл. 23 от Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване, че осиновяването е извършено в съответствие с конвенцията.
Централният орган или съответната акредитирана организация представя в Министерство на правосъдието на всеки шест месеца изготвен от тях доклад за състоянието на детето, до две години след осиновяването му. Докладът следва да отговаря на изискванията за форма, разписани в цитирания по-горе чл. 6, ал. 8 от Наредба № 13/2009г.
Когато в регистъра няма вписани подходящи осиновяващи, Съветът по международно осиновяване не може да определи подходящи осиновяващи от вписаните лица или определените осиновяващи са отказали да осиновят дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години, министърът на правосъдието предприема следните специални мерки:
1. публикува веднъж месечно от 25-о до 30-о число на официалната електронна страница на министерството обща информация за всяко дете;
2. предоставя информация и подробни данни за спецификите на конкретно дете по т. 1, по подадено заявление от акредитирана организация, получила разрешение за посредничество от министъра на правосъдието. При необходимост може да бъде предоставена и снимка. Към заявлението се прилага декларация с нотариална заверка на подписа, че информацията и снимката ще бъдат използвани само по предназначение.
Акредитираната организация, на която са предоставени материалите и документите на дете от списъка се задължава да ги върне, ако в двумесечен срок от получаване на информацията не е постъпила молба от осиновяващ в Министерството на правосъдието за извършване на осиновяване. Постъпилата молба за осиновяване на дете се разглежда незабавно.
Информация за деца по т. 1 може да бъде предоставена на централен орган или на посочена от него чуждестранна акредитирана организация при подписан за целта договор.
По реда, цитиран по-горе е реализирана най-кратката административна процедура по осиновяване на дете - 6 месеца. За осиновяване на дете по общия ред обикновено е необходимо много повече време, като периода не се влияе от гражданството на осиновяващите, а от характеристиките на детето, което желаят да осиновят.