Εκκίνηση --» Διαδικασια--» Έγγραφα

Έγγραφα

Απαραιτητα δικαιολογητικα περι καταχωρησης ατομων με συνηθη τοπο διαμονης σε αλλοδαπη ως υποψηφιοιυιοθετουντες στο μητρωο του υπουργειου δικαιοσυνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

1. Σύμφωνα με τα κείμενα νομοθετήματα προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υιοθεσίας, άτομο με συνήθη τόπο διαμονής σε αλλοδαπή, το οποίο επιθυμεί να υιοθετήσει παιδί με συνήθη τόπο διαμονής στη Βουλγαρία, έπεται να καταθέσει αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η αίτηση κατατίθεται μέσω του κεντρικού οργάνου του αντίστοιχου κράτους ή μέσω διαπιστευμένου οργανισμού με άδεια μεσολάβησης σε διακρατικές υιοθεσίες εκδεδομένη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η αίτηση ενδέχεται να κατατεθεί κι από το κεντρικό όργανο ή τον διαπιστευμένο οργανισμό.

Η αίτηση έπεται να είναι υπογεγραμμένη από τον αιτούντα και να έχει περιεχόμενο και παραρτήματα προσδιορισμένα στο άρθρο 6 του Κανονισμού 13 από τις 30/09/2009 περί καθορισμού όρων και διαδικασίας παροχής συγκατάθεσης για διακρατική υιοθεσία και τήρησης μητρώων διακρατικών υιοθεσιών και έπεται να εμπεριέχει σύντομη παρουσίαση των υιοθετούντων – όνομα, εθνικότητα και υπηκοότητα, αριθμό εγγράφου ταυτότητας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, κράτος του συνήθους τόπου διαμονής, μόνιμη και παρούσα διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένου και σύντομου οικογενειακού ιστορικού του υιοθετούντος, στοιχεία οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, στοιχεία για το κεντρικό όργανο ή τον διαπιστευμένο οργανισμό μεσολάβησης στην αλλοδαπή, επίσης πρόσωπα για επαφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, αντιπροσωπεία, όρους της άδειας του διαπιστευμένου οργανισμού, καθώς και λοιπές περιστάσεις που ενδεχομένως έχουν σημασία για την υιοθεσία /τέτοιες ενδέχεται να είναι οι προτιμήσεις των υιοθετούντων για το παιδί/. Προς την αίτηση έπεται να επισυνάπτονται:

2. Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης από ή μέσω διαπιστευμένου οργανισμού έπεται να επισυναφθούν πληρεξούσιο των υιοθετούντων για πραγμάτωση μεσολάβησης κατά την διαδικασία διακρατικής υιοθεσίας;

3.Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης από ή μέσω διαπιστευμένου οργανισμού έπεται να επισυναφθούν σύμβαση των υιοθετούντων για πραγμάτωση μεσολάβησης κατά την διαδικασία διακρατικής υιοθεσίας;

4. άδεια υιοθεσίας με βάση τη νομοθεσία του κράτους του συνήθους τόπου διαμονής;

5. δικαιολογητικό το οποίο πιστοποιεί ότι ο υιοθετών δεν στερήθηκε των γονικών δικαιωμάτων εκδεδομένο από αρμόδια αρχή;

6. έκθεση κοινωνικής έρευνας του υιοθετούντος η οποία εμπεριέχει στοιχεία και για τα μέλη της οικογένειάς του, καθώς και για την κατάσταση της υγείας τους;

7. πιστοποιητικό για την κατάσταση υγείας του υιοθετούντος το οποίο περιγράφει την σωματική και ψυχική υγεία του, την έλλειψη βαριών χρόνιων, μεταδοτικών αφροδίσιων νοσημάτων, AIDS, φυματίωσης και λοιπών ασθενειών που εγκυμονούν κίνδυνο για την ζωή του. Εξαιρετικής σημασίας είναι τα ιατρικά πιστοποιητικά να περιλαμβάνουν με ακρίβεια τα απαιτούμενα στοιχεία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναγνωρίζει ιατρικά πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί το πολύ ένα χρόνο πριν την κατάθεσή τους;

8. αντίγραφο ποινικού μητρώου του υιοθετούντος;;

9. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι υιοθετούντες είναι σύζυγοι επιβάλλεται η προσκόμιση και του πιστοποιητικού σύναψης γάμου;

10. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ – Έγγραφο εκδεδομένο από αρμόδια αρχή το οποίο να πιστοποιεί ότι η απόφαση του βουλγαρικού δικαστηρίου περί υιοθεσίας θα αναγνωριστεί στο κράτος του συνήθους τόπου διαμονής του υιοθετούντος παρά μόνο στις περιπτώσεις που ο υιοθετών έχει συνήθη τόπο διαμονής σε κράτος – συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης προστασίας των παιδιών και συνεργασίας στον τομέα των διακρατικών υιοθεσιών από τις 29 Μαίου 1993 (Σύμβασης της Χάγης);

11.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ – Άδεια μεσολάβησης σε διακρατικές υιοθεσίες για διαπιστευμένο οργανισμό εκδεδομένη από το Κεντρικό όργανο της φιλοξενούσας χώρας, καθώς επίσης πρόσωπα για επαφή, διεύθυνση, τηλέφωνα, αντιπροσωπεία και όρους διαπίστευσης;

12. Σύντομη περιγραφή των υιοθετούντων – προσωπικά στοιχεία, εθνικότητα και ιθαγένεια, αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας μεταφρασμένο και θεωρημένο χωρίς θεώρηση Apostille.

Βασικής σημασίας είναι η διάταξη του άρθρου 6, παρ. 8 του Κανονισμού 13/2009 η οποία απαιτεί όλα τα δικαιολογητικά από την αλλοδαπή να προσκομίζονται στην πρωτότυπη μορφή τους και σε μετάφραση στα βουλγαρικά θεωρημένη από την Βουλγαρική Πρεσβεία ή Προξενείο του αντίστοιχου κράτους. Δικαιολογητικά καταρτισμένα σε κράτος του οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης από τις 05/10/1961 περί κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων και τα οποία φέρουν την θεώρηση Apostaille προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή και μεταφρασμένα στα βουλγαρικά θεωρημένα από το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Η αίτηση εξετάζεται μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την παραλαβή της.

Σε περίπτωση διαπίστωσης εκκρεμοτήτων στην αίτηση και/ή στα προσκομισμένα δικαιολογητικά το Υπουργείο Δικαιοσύνης δίδει οδηγίες για την τακτοποίησή τους μέσα σε προθεσμία 30 ημερών. Σε περίπτωση που δεν διευθετηθούν οι ελλείψεις και εκκρεμότητες στην καθορισμένη στην ειδοποίηση προθεσμία τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά δεν εξετάζονται και επιστρέφονται στον αποστολέα τους.

Με βάση την έτσι προσκομισμένη αίτηση και τα συνημμένα προς αυτήν ακριβή δικαιολογητικά ο υιοθετών καταχωρείται στο μητρώο των υιοθετούντων με συνήθη τόπο διαμονής σε αλλοδαπή οι οποίοι επιθυμούν να υιοθετήσουν παιδί με συνήθη τόπο διαμονής στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας υπό τους όρους της πλήρους υιοθεσίας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ειδοποιεί εγγράφως τον αποστολέα για την καταχώρησή του στο μητρώο μέσα σε προθεσμία 14 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης.

Σε περίπτωση που το άτομο δεν έχει καταχωρηθεί τα δικαιολογητικά επιστρέφονται στον αποστολέα με εξήγηση για τους λόγους που επιβάλλουν την επιστροφή αυτή.