ФОНДАЦИЯ ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ - Деца за осиновяване

Начало --» Процедура --»Деца за осиновяване

Деца за осиновяване

Законови условия за децата, с обичайно местопребиваване в Република България, които могат да бъдат осиновени от осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина:

1. при подаване на молбата за осиновяване да е на възраст до осемнадесет години;

2. Да бъде вписано в регистъра децата, които могат да бъдат осиновявани от лица с обичайно местопребиваване в чужбина при условията на пълно осиновяване към Министерство на правосъдието на Република България и до започване на производството по осиновяване пред съд да не са настъпили обстоятелства, водещи до заличаване от регистъра;

3. Съветът по осиновяване по чл. 94 уведомява Съвета по международно осиновяване за вписване на дете в регистъра на децата, ако в 6-месечен срок от вписването му в регионалния регистър за него са определени по реда на чл. 95 не по-малко от трима осиновяващи и нито един от тях не е подал молба за осиновяването му или когато въпреки положените усилия не е възможно да бъде определен подходящ осиновяващ.

4. Ако детето е над 14 години – да даде съгласието си, а ако е над 10 - се изслушва (мнение)

5. Децата, могат да бъдат осиновени само при условията на пълно осиновяване. Те са:
     5.1. Деца, настанени в специализирани институции с дадено съгласие от родителите им за пълно осиновяване или чиито родители са неизвестни;
    5.2. Деца, отглеждани в специализирани институции или в социална услуга - резидентен тип по административен ред, и родителят в срок от 6 месеца от датата на настаняването / чл.93 ал.2/ СК, без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването или промяна на мярката за закрила. ТЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ БЕЗ СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ЗА ПЪЛНОТО ОСИНОВЯВАНЕ.
    5.3. Деца, чиито родители са неизвестни, починали или лишени от родителски права, вписани в регистъра с решение на районния съд;
    5.4. Деца, настанени в приемно семейство или при други лица с дадено съгласие от родителите им за пълно осиновяване или чиито родители са неизвестни;
    5.5. Деца, които не са настанени в специализирана институция, в приемно семейство или при други лица, вписани в регистъра по искане на родителите им;

РЕГИСТРИ:

В качеството си на Централен орган по международни осиновявания Министерство на правосъдието на Република България води следните регистри:

1. РЕГИСТЪР на децата, които могат да бъдат осиновявани от лица с обичайно местопребиваване в чужбина при условията на пълно осиновяване;

2. регистъра на осиновяващи-с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване;

3. регистъра на осиновяващи- с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина;

4. Публичен регистър на акредитираните организации за посредничество при международни осиновявания.