(((

ФОНДАЦИЯ ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ - Нашият екип

Начало --» За нас --» Нашият екип

Нашият екип

Опит на специалистите в организацията

При осъществяване на дейността си за посредничество при международни осиновявания ФОНДАЦИЯТА, като АКРЕДИТИРАНА ОРГАНИЗАЦИЯ следи работещите в нея юристи, психолози, педагози, лекари и други специалисти с подготовка и опит в областта на международното осиновяване да упражняват добросъвестно правата и задълженията си и чрез поведението си да бъдат достойни за доверие и уважение в обществото. Осигурява спазване задължението за лоялност и уважение на работещите в организацията към ОСИНОВЯВАЩИТЕ. При подбора на работещите, ОРГАНИЗАЦИЯТА следи те да притежават морални качества, професионална компетентност, опит и отговорност, както и да не разгласяват информация за осиновяващите, станала им известна при или по повод осъществяване на дейност от ОРГАНИЗАЦИЯТА.

Екипът на Фондацията включва:

1. Мирена Христофорова Пенчева - юрист. Юридически стаж - 31 години, Опит по международно осиновяване - 20 години. Опит работа с деца и подпомагането им - при осъществените осиновявания през периода. Говори свободно френски, английски, италиански, испански и руски. В момента следва второ висше образование- психология в Нов Български Университет - гр. София., преди дипломиране.
Специализирала Международно частно право във Франция; през 1995 година докладчик на конференция по международно осиновяване във Франция, организирана от Националната френска организация "Детство, семейство, осиновяване", учредена от родители-осиновители; с дългогодишен опит като адвокат в областта на международното осиновяване; публикувала юридически консултации в медиите по въпроси свързани с осиновяването.

2. Доц. Тотко Мисробов Татьозов - психолог. Опит като специалист при работа с деца - 35 години - Методичен ръководител за целия период на детските профилактични заведения (Домовете "Майка и дете", Детска ясла, и яслени групи на ОДЗ) по въпросите на психическото развитие и възпитание на децата в ранното детство. Автор на книги и съавтор на програма за възпитание работата с деца до 3 години и автор на повече от 80 научни статии по тези въпроси; Ръководител на тематични курсове по Психиатрия и педиатрия на ранното детство в Националния институт по Педиатрия; преподавател в СУ "Климент Охридски", Факултет по ранна и предучилищна педагогика и в Нов Български Университет.
Специализирал детска психология в Научен институт по педиатрия, работил в направление "Хигиена на детската и юношеската възраст" НЦХМЕХ, МЗ - сектор ранна и предучилищна възраст, с интереси в областта на психологията на развитието, педагогиката на ранното детство, организацията на работа в детските профилактични заведения.

3. Ана Йорданова Костова - педагог. Опит работа с деца - 36 години
Опит подпомагане деца - Методологичен ръководител на Домовете "Майка и дете" - 17 години; Методологичен ръководител в НИ по Педиатрия; Ръководител на тематични курсове по "Ранна детска психология"; преподавател в Института за медицински кадри - методика; научно популярни публикации - 30; научни публикации - 2; сътрудник в комисия по "Педагогични изисквания на детската играчка"; води рубрика "Ранно детство" в "Юмит" (списание за етносите); съавтор "Книга за педагогиката в детските ясли"
С квалификация по медицинска психология в Научен институт по педиатрия, работила в Института по педиатрия като методичен ръководител на Домовете "Майка и дете" за България, с научни публикации и водени от нея рубрики в областта на педагогиката и с дългогодишен стаж на педагог.

4. Лилия Михайлова Ангелова - юрист. Юридически стаж - 8 година. Опит по международно осиновяване - 9 години. Опит работа с деца и подпомагането им - при осъществените осиновявания в периода.
Сътрудник на адв. Мирена Пенчева с добри познания по българското и чуждестранни законодателства, касаещи международни осиновявания и с опит по отношение на работата с деца и деца в институции.

)))